ÚS zrušil § 158 písm. a) zákona o nemocenském pojištění: soudy budou nově řešit spory o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Ústavní soud ČR vyhověl ve svém nálezu ze dne 5. ledna 2015, sp. zn. Pl. ÚS 9/14 návrhu Nejvyššího správního soudu a zrušil ustanovení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Soudy tak nyní nově mohou (a musí) řešit spory o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.

Neslavné statistiky Okresního soudu v Chomutově

Délka civilních soudních řízení pravomocně skončených v roce 2013 (ode dne nápadu do dne právní moci rozhodnutí) činila v případě Okresního soudu v Chomutově v průměru 588 dní, čímž se tento soud řadí k nejpomalejším soudům u nás (viz mapa průtahů). Přestože statistiky za rok 2014 zatím nemáme k dispozici, můžeme na základě postupu soudu v případech našeho klienta konstatovat, že situace na soudě se ani v minulém roce nijak zásadně nezlepšila.

Aplikace zákona č. 82/1998 Sb. Ministerstvem zemědělství ČR

Před časem jsme v článku Jak se odškodňuje za pochybení státu… přinesli přehled částek vyplacených jednotlivými ministerstvy na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem; nyní jsme se rozhodli na jednotlivé případy podívat blíže, přičemž jsme začali u Ministerstva zemědělství ČR.

Nález Ústavního soudu ČR k otázce odpovědnosti obce za nesprávný úřední postup obecní policie

Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 17. prosince 2014, sp. zn. 1894/14, věnoval otázce, jaký subjekt je odpovědný za nesprávný úřední postup obecní policie v případě podání žaloby o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Stanovisko pléna Ústavního soudu k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Evropské úmluvy

Článek 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) zajišťuje právo na svobodu a osobní bezpečnost. Odst. 5 citovaného článku pak zakotvuje nárok na odškodnění pro každého, do jehož práva na svobodu bylo neoprávněně zasaženo. Právě k odst. 5 se ve svém nejnovějším stanovisku vyjádřil Ústavní soud; konkrétně se zabýval otázkou, zda nárok na náhradu vzniká i v případě, že k zásahu do práva na svobodu došlo předtím, než se Úmluva stala závaznou pro ČR.

Případy z praxe: odškodnění za nepřiměřenou délku řízení

V naší advokátní kanceláři se specializujeme na problematiku odškodnění za nepřiměřenou délku řízení. Kromě bezplatné právní poradny a manuálu k průtahům v řízení jsme se rozhodli zveřejňovat i konkrétní kazuistiku týkající se problematiky průtahů v řízení. První „případy z praxe“ přinášíme níže v článku.

Jak se odškodňuje za pochybení státu: výše odškodnění poskytnutá jednotlivými ministerstvy na základě zákona č. 82/1998 Sb.

V říjnu jsme uveřejnili statistické údaje o předběžném (mimosoudním) projednání nároků na náhradu škody Ministerstvem spravedlnosti ČR. Nedalo nám to a rozhodli jsme se i u jiných ministerstev zjistit, v jaké výši v uplynulých letech odškodňovali podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Údaje, které nám na základě žádosti o informace ministerstva poskytla, uvádíme níže.