Otázka: Může se opomenutý účastník územního řízení, kterému nebylo vůbec doručováno (ani územní rozhodnutí), nějak odvolat?

Odpověď:

Problém řeší zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Při hledání odpovědi na položenou otázku je třeba se podívat na to, v jaké fázi se řízení nachází. Osoba může být opomenuta od počátku, ale o řízení se dozví a jako účastník se do něj přihlásí. V takové situaci má stavební úřad má v souladu s § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu povinnost vydat usnesení o tom, že osoba, která se do řízení přihlásí, je či není jeho účastníkem (lze se proti němu i odvolat). Zmeškané úkony může tento účastník ještě učinit za stanovených podmínek.

K tomu ale otázka nesměřuje, podívejme se proto na to, co se stane, když takto opomenutý účastník zjistil (nejčastěji některý ze sousedů), že měl být účastníkem, ale nestalo se tak, až po vydání územního rozhodnutí. V § 84 odst. 1 správního řádu se uvádí, že soba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, může podat odvolání do 30 dnů ode dne, kdy se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozvěděla, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil. Zmeškání tohoto úkonu nelze prominout.

Znamená to, že osoba, která o územním řízení nevěděla, má možnost se bránit poměrně dlouho po právní moci předmětného rozhodnutí. Pozor ale, tato roční lhůta neplatí pro tzv. privilegované účastníky, tj. ty, kdo jsou uvedeni v § 27 odst. 1 správního řádu. Jsou jimi:

  • v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu;
  • v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají.

Pokud se ale ti, kdo měli být účastníky, s rozhodnutím prokazatelně seznámili, pak se na ně hledí jen jako na účastníky, kteří byli v rozhodnutí nesprávně poučeni o opravných prostředcích, takže se uplatní § 83 odst. 2 správního řádu a osoba může podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení opravného usnesení (bylo-li vydáno), nejpozději však do 90 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.