Jak se odškodňuje za pochybení státu: výše odškodnění poskytnutá jednotlivými ministerstvy na základě zákona č. 82/1998 Sb.

V říjnu jsme uveřejnili statistické údaje o předběžném (mimosoudním) projednání nároků na náhradu škody Ministerstvem spravedlnosti ČR. Nedalo nám to a rozhodli jsme se i u jiných ministerstev zjistit, v jaké výši v uplynulých letech odškodňovali podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Údaje, které nám na základě žádosti o informace ministerstva poskytla, uvádíme níže.

U kterého soudu žalovat o náhradu škody způsobené ČSSZ při provádění srážek z důchodu v rámci soudního výkonu rozhodnutí či exekuce?

Soudní praxe nebyla v minulosti jednotná v otázce, která organizační složka státu má za stát jednat ve sporech o náhradu škody a nemajetkové újmy vzniklé nesprávným postupem České správy sociálního zabezpečení při provádění srážek z důchodu v rámci soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Odškodnění za nezákonné trestní stíhání, kdy spáchaný skutek je nakonec kvalifikován jako přestupek

V naší advokátní kanceláři jsme v posledním roce zjistili, že v praxi je problematickou otázka nároku na přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu způsobenou nezákonným trestním stíháním v situaci, kdy skutek, pro nějž bylo trestní stíhání zahájeno, je nakonec kvalifikován jako přestupek, jiný správní delikt nebo kárné provinění. Jedná se totiž o otázku, na kterou mají příslušné soudy, tedy Obvodní soud pro Prahu 2 a Městský soud v Praze, v současné době v někdy odlišný (nejasný) názor.

Jak založit ústav podle občanského zákoníku

Můj článek o založení spolku se stal poměrně populární a opakovaně jsem byl dotázán, zda neposkytnu podobný návod na založení ústavu. Rozhodl jsem se toto volání vyslyšet. Pokud jste již prošli volbou, zda ústav nebo spolek (či jiná právní forma), a rozhodli jste se pro ústav, mohl by Vám tento návod pomoci – přinejmenším alespoň pro to pochopit, co vše založení ústavu obnáší.

Statistické údaje o mimosoudním projednání nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci

Jak plyne z Desatera „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup, u každého ministerstva musí existovat systém pro statistické sledování dat, které by mělo být rozděleno do převažujících oblastí. Součástí statistik má být i přesná a jasná evidence případů, ve kterých byly náhrada škody či přiměřené zadostiučinění poskytnuty (s ohledem na možnost předvídatelnosti v obdobných věcech) a v jaké výši.