Můj článek o založení spolku se stal poměrně populární a opakovaně jsem byl dotázán, zda neposkytnu podobný návod na založení ústavu. Rozhodl jsem se toto volání vyslyšet. Pokud jste již prošli volbou, zda ústav nebo spolek (či jiná právní forma), a rozhodli jste se pro ústav, mohl by Vám tento návod pomoci – přinejmenším alespoň pro to pochopit, co vše založení ústavu obnáší.

Co potřebujeme k založení ústavu?

Ústav je právnickou osobou. Základní otázky nastavení jejího fungování určuje zakladatel, kterým může být fyzická nebo právnická osoba. Zakladatelů může být i více. Celkem jsou potřeba minimálně 4 osoby na členy orgánů ústavu: ředitel a alespoň tříčlenná správní rada (platí, že, ředitel nemůže být členem správní rady, zakladatel tedy může být buď ředitelem nebo členem správní rady), případně ještě na členy kontrolních orgánů.

Základní náležitosti fungování ústavu jsou definovány v jeho zakládací listině. Vroce 2014 soudy nejprve akceptovaly založení ústavu bez notářského zápisu, pak se situace změnila většina rejstříkových soudů začala vyžadovat, aby zakládací listina měla formu notářského zápisu. To se následně opět změnilo a podle usnesení Vrchního soudu v Praze z 19. 10. 2015 prohlásil, že forma notářského zápisu není pro založení spolku nutná (což pochopitelně nebrání zakladatelům notáře využít, pokud se pro to rozhodnou) – více viz můj text k tomuto problému.

Zde se již tomuto dokumentu dále nebudu věnovat a odkážu na náš komentovaný vzor zakládací listiny.

Pouze bych se krátce zdržel u několika otázek, které v praxi dělají problémy:

Název ústavu musí být nezaměnitelný s názvem jiné právnické osoby. Proto je vhodné si nejprve v elektronickém rejstříku dostupném na stránkách ministerstva spravedlnosti ověřit, zda neexistuje právnická osoba se stejným nebo velmi podobným názvem.

Sídlo ústavu musí být určeno celou adresou (i když zakládací listina může obsahovat jen název obce). Zde je potřeba myslet také na to, že aby rejstříkový soud danou adresu zapsal, je zapotřebí přiložit souhlas vlastníka nemovitosti (viz níže).

Účelem ústavu  je ze zákona provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky. V zakládací listině se tak vymezuje zejména samotná činnost, kterou se tento účel naplňuje. Typicky se bude jednat o sociální či jinou službu.

Určení orgánů ústavu – to znamená vymezení členů správní rady. Vedle toho může ústav mít také další orgány (např. dozorčí radu), ty už ale nejsou povinné (Dlužno dodat, že se stále vedou diskuse o tom, zda je zapotřebí mít alespoň revizora, soudy ale akceptují v praxi zakládací listiny i bez tohoto orgánu. Ostatně správní rada plní určitou kontrolní funkci vůči řediteli). Poté, co jsou určeni členové správní rady  a zakladatelem je schválena zakládací listina ústavu, musí se uskutečnit zasedání správní rady, které zvolí/jmenuje prvního ředitele.

Výše vkladu je povinným údajem, který musí obsahovat zakládací listina. Na druhou stranu (na rozdíl např. od nadací) není stanovena minimální povinná výše takového vkladu. Vklad tedy může být prakticky libovolně vysoký (teoreticky i nulový). Pokud odhlédneme od formálních požadavků, je dobré si uvědomit, že výše vkladu má také řadu praktických dopadů (např. může hrát roli v jednání o poskytnutí úvěru bankou apod.). Určitě doporučujeme nějakou částku do ústavu vložit. Poměrně jednoduchou formu představuje složení peněžitého vkladu na účet v bance, která o tom, že pro zapisovaný ústav obdržela danou částku, vystaví potvrzení, které se následně dodá rejstříkovému soudu.

Zakládací listina ústavu určuje, jakým způsobem jedná ředitel – zejm. ve kterých případech jedná samostatně a kdy potřebuje souhlas správní rady (nebo třeba i zakladatele). Pokud zakládací listina neobsahuje další omezení, pak podle § 412 OZ je zapotřebí předchozí souhlas správní rady k právnímu jednání, kterým ústav:

  • nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
  • vlastní nemovitou věc zatěžuje,
  • nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové nebo
  • zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem.

Pokud zakládací listina neurčí jinak, uděluje správní rada předchozí souhlas i k právnímu jednání, kterým ústav nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.

Návrh na zápis do rejstříku ústavů

Návrh musí být vyplněn přes interaktivní formulář dostupný na stránkách ministerstva spravedlnosti. Zde je potřeba formulář vyplnit bez ohledu na to, jestli pak bude formulář podáván v elektronické podobě (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo bude uložen a vytištěn (pak musí být podpis navrhovatele ověřen). Zpravidla budou občané volit druhou cestu.

Od května 2015 je založení ústavu osvobozeno od soudního poplatku.

Podle zákona vzniká ústav zápisem do rejstříku ústavů. Zápis proveden rejstříkový soud, kterým je krajský soud příslušný podle sídla ústavu. Rejstříkové soudy se nacházejí v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, v Brně, Ostravě a Olomouci. Jejich seznam včetně adres najdete zde. Návrh můžete podat osobně na podatelně soudu (pak si s sebou vezměte kopii a tuto si nechte potvrdit), nebo je možné návrh poslat poštou, datovou schránkou apod.

Soud usnesením rozhodne o zápisu ústavu. Toto usnesení má soud vydat do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu na soud. Usnesení nabývá právní moci až uplynutím 15 dnů od doručení, tuto lhůtu ale můžete zkrátit, pokud se práva na odvolání vzdáte (postačí jednoduché prohlášení podané na soudu po doručení usnesení).

Pokud návrh nebyl zcela v pořádku (například chyběla některá příloha), soud navrhovatele do 3 dnů vyzve k jeho doplnění. Pak běží opět lhůta 5 dnů pro vydání usnesení o zápisu.

Shrnutí

Co tedy na založení ústavu potřebujete?

  1. Zakládací listinu.
  2. Zápis ze zasedání správní rady s volbou ředitele.
  3. Souhlas statutárních zástupců a členů kontrolních orgánů se zápisem do rejstříku a čestná prohlášení, že splňují podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu ústavu či člena jiného orgánu ústavu (podpisy musí být ověřeny) – vzor zde.
  4. Souhlas s umístěním sídla ústavu (podpisy musí být ověřeny) – vzor zde.
  5. Potvrzení o složení zapisované výše vkladu.
  6. Vyplněný formulář (podpisy musí být ověřeny).

David Zahumenský, advokát

Připadá vám celý postup příliš složitý? Napište nám na adresu david@davidzahumensky.cz, připravíme vše za vás již od 8 tisíc Kč plus DPH 21%.