V říjnu jsme uveřejnili statistické údaje o předběžném (mimosoudním) projednání nároků na náhradu škody Ministerstvem spravedlnosti ČR. Nedalo nám to a rozhodli jsme se i u jiných ministerstev zjistit, v jaké výši v uplynulých letech odškodňovali podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Údaje, které nám na základě žádosti o informace ministerstva poskytla, uvádíme níže.

Ministerstvo obrany

V letech 2000 až 2013 vyplatilo Ministerstvo obrany ČR peněžitou částku jako náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., pouze v roce 2013, a to ve výši 12 643 Kč. Částka byla vyplacena ve smyslu § 15 odst. 1 citovaného zákona („dobrovolně“ na základě žádosti). Jinou částku nevyplatilo.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo vyplatilo v letech 2000 až 2013 náhradu škody ve dvou případech: v roce 2004 částku 4 640 609 Kč na základě rozhodnutí soudu a v roce 2006 částku 1 368 Kč na základě žádosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj

V rámci předběžného projednání nároku byly ministerstvem „dobrovolně“ vyplaceny v sedmi případech (jednou bylo vyhověno v plné výši, v dalších případech pouze částečně) následující částky: v roce 2002 bylo vyplaceno 6 390,70 Kč, v roce 2005 bylo vyplaceno 10 137 Kč (500 Kč odmítnuto), v roce 2007 bylo vyplaceno 91 Kč (5 989 Kč odmítnuto), v roce 2008 bylo vyplaceno 1 666 Kč (1 700 Kč odmítnuto), v roce 2010 bylo vyplaceno  407 Kč (1 868 Kč odmítnuto), v roce 2011 bylo vyplaceno 15 380 Kč (3 150 Kč odmítnuto), v roce 2012 bylo vyplaceno 18 582 Kč (55 746,30 Kč odmítnuto).

Pro zajímavost lze uvést, že v roce 2013 bylo ministerstvu podáno 88 žádostí, celková požadovaná suma byla 758 324 630 Kč + 3 000 Kč za každý měsíc od doby platnosti správního řádu do ukončení řízení. O rok dříve bylo podáno 95 žádostí, celkově bylo požadováno 207 848 606 Kč + 11 000 Kč denně.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vede statistiky od roku 2011. Odškodnění bylo vyplaceno ve dvou případech: v roce 2011 vyplatilo částku ve výši 17 435 Kč, v roce 2013 ve výši 13 998 Kč. V obou případech na základě rozhodnutí soudu.

Ministerstvo práce sociálních věcí a rodiny

Ministerstvo práce sociálních věcí a rodiny vede statistiky rovněž pouze od roku 2011. Za rok 2011 vyplatilo ministerstvo odškodnění v souhrnné výši 347 810 Kč, v roce 2012 ve výši 661 210 Kč a v roce 2013 ve výši 767 874 Kč. Výši náhrady škody vyplacené až po rozhodnutí soudu ministerstvo zvlášť neeviduje.

Ministerstvo kultury

V letech 2000 až 2013 nebylo Ministerstvem kultury ČR vyplaceno žádné odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra ČR sleduje statistiky od roku 2008. Odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. byla za posledních šest let následující:

r. 2008         850 743 Kč
r. 2009         2 939 011 Kč
r. 2010         399 322 Kč
r. 2011         1 639 274 Kč
r. 2012         2 438 042,06 Kč
r. 2013         2 836 116 Kč

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo má k dispozici údaje za léta 2009 až 2013. V roce 2010 vyplatilo částku 66 660 Kč (1 x 66 000 Kč, 1 x 310 Kč a 1 x 350 Kč), v roce 2011 částku 3 000 Kč (1 x 3 000 Kč), v roce 2012 částku ve výši 20 000 Kč (1 x 20 000 Kč) a v roce 2013 částku 7 214 USD (1 x 7 214 USD).

Nejvyšší jednotlivá požadována částka byla 600 000 Kč. Žádosti z roku 2011 však nebylo vyhověno.

Ministerstvo zdravotnictví

V období let 2000 až 2013 byly ministerstvem vyplaceny na základě rozhodnutí soudu dvěma osobám částky ve výši 6.000 Kč a 35 300 Kč. „Dobrovolně“ nebylo poskytnuto žádné odškodnění.

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí sleduje statistiky od roku 2001. Odškodnění bylo v jednotlivých letech od roku 2001 následující (ve většině případů se jedná o náhrady na základě rozsudku příslušného soudu, ministerstvo však nevede statistiky, z nichž by se dal vyčíst rozdíl mezi přiznáním dobrovolným nebo na základě rozhodnutí soudu):

2001            50 051 Kč
2002            34 694 Kč
2003            6 261 Kč
2004            42 158 Kč
2005            12 950 Kč
2006            15 488 Kč
2007            8 788 Kč
2008            10 780 Kč
2009            101 816 Kč
2010            19 277 Kč
2011            92 436 Kč
2012            2 103 238 Kč
2013            73 766 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Od roku 2009, kdy ministerstvo statistiky sleduje, nebyla do 30. září 2014 ministerstvem vyplacena žádná náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb.

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo vede evidenci týkající se náhrady škody od roku 2011. V roce 2011 byla na základě rozhodnutí soudu vyplacena částka 582 483 Kč. V roce 2012 bylo 1 463 Kč vyplaceno „dobrovolně“, 979 000 Kč na základě rozhodnutí soudu a 23 115 Kč bylo vyplaceno na základě smíru uzavřeného v průběhu soudního řízení. V roce 2012 byla vyplacena částka ve výši 9 873 276 Kč „dobrovolně“ a částka ve výši 1 997 346 Kč na základě rozhodnutí soudu.

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy má k dispozici pouze údaje od roku 2010. V daném roce bylo vyplaceno 5 800 Kč, a to na základě rozhodnutí soudu. V roce 2011 to bylo 1 090 480 Kč, opětovně na základě rozhodnutí soudu. V roce 2012 byla vyplacena po rozhodnutí soudu částka 112 501 Kč, v roce 2013 částka 7 808 Kč. V roce 2014 bylo dobrovolně vyplaceno 1 971 Kč, po rozhodnutí soudu 128 382 Kč.

Závěr

Vláda ČR doporučila usnesením ze dne 15. srpna 2012 č. 593 všem členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a vedoucím jiných správních úřadů přiměřeně dodržovat při aplikaci zákona č. 82/1998 Sb., Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup. Ministerstvy je slovo „přiměřeně“ v praxi často zneužíváno, kdy často nepostupují podle „Desatera“, ale pouze, alespoň dle jejich názoru, „přiměřeně“.

Ihned při prvním pohledu na výše uvedené částky a částky, které vyplácí Ministerstvo spravedlnosti ČR, je zřejmé, že Ministerstvo spravedlnosti ČR je tím, které přichází do kontaktu se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nejvíce. Množství žádostí o odškodnění, které ročně vyplácí je nesrovnatelně vyšší než u ostatních ministerstev (Naopak je tomu u Ministerstva kultury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Žádosti nebyly u nich podány žádné.). Ministerstvo spravedlnosti ČR je zároveň tím ministerstvem, pro které je dodržování šestiměsíční lhůty na projednání žádosti o odškodnění značným problémem. Veřejný ochránce práv po ministerstvu požaduje, aby alespoň žadatele vyrozumělo o tom, že nestíhá a poučilo osoby o možnosti obrátit se na soud se žalobou. Ministerstvo však dle žádosti ombudsmana nepostupuje ve všech případech.

Ministerstvo práce sociálních věcí a rodiny ČR je orgánem, který jak plyne z výše uvedeného, je nuceno aplikovat zákon č. 82/1998 Sb., rovněž v menší míře. Přitom v posuzování nároku na odškodnění za nepřiměřenou délku řízení a za průtahy v řízení chybují v posuzování celkové délky řízení. Pro účely odškodnění posuzují pouze délku řízení, kde byla nečinnost, avšak nehodnotí řízení jako celek.

Jste obětí soudních průtahů? Bezplatně Vám zhodnotíme, jestli máte nárok na odškodnění.