Otázka: Je obec po zrušení části územního plánu povinna pořídit změnu, i když podala kasační stížnost?

Odpověď:

Tato otázka je složitá a není v judikatuře zodpovězena. Jedná se tedy jen o náš názor. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v § 55 odst. 3 uvádí: dojde-li ke zrušení části územního plánu nebo nelze-li podle něj rozhodovat na základě § 54 odst. 4 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu.

Postup je jasný, jestliže se obec rozhodne nebránit proti rozsudku kasační stížností. Pokud se tak ale stane, jak by měla postupovat, když existuje naděje, že Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zruší a příslušná část územního plánu nebude zrušena?

Domníváme se, že lze k věci přistoupit do určité míry šalamounsky. Je možné, aby obec dostála liteře zákona a rozhodla o pořízení změny a o jejím obsahu, ale s dalšími kroky (zpracováním návrhu a veřejným projednáním), lze jistě posečkat do doby rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, resp. krajského soudu. Pokud by tento rozhodl nakonec ve prospěch obce, pak je možno proces pořizování změny jednouchým usnesením zastupitelstva obce prostě ukončit.

Pokud by naopak i NSS rozhodl v neprospěch obce, lze připravit návrh, provést veřejné projednání a změnu vydat. Vzhledem k délce rozhodování soudů by mohl proces změny trvat cca rok až dva roky, což není nic výjimečného, a současně by nedošlo k plýtvání veřejnými prostředky, kdyby NSS nakonec judikoval ve prospěch obce (změna nebude zpracovávána a pořizována zbytečně). Vždy však záleží na konkrétních okolnostech daného případu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.