Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasační stížnosti, která se týkala Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ta mj. vymezila nové rozsáhlé plochy nadmístního významu POP10 „Opatření na hlavních brněnských tocích“ jako veřejně prospěšné opatření a současně jako veřejně prospěšnou stavbu.

Protipovodňová opaření byla vymezena podle stěžovatelů v bezprostřední blízkosti obytné zástavby Chrlic. To je dle stěžovatelů nezákonné, nevhodné, nebezpečné a zcela nepřiměřeně ohrožující veřejný i soukromý majetek. Krajský soud v Brně návrh na zrušení části aktualizace zamítl a NSS mu dal za pravdu. Rozhodnutí není příliš zajímavé, až na jeden detail, a tím je otázka spojená s ochranou osobních údajů při vypořádání připomínek a rozhodování o námitkách během pořizování územně plánovací dokumentace. Co k tomu NSS řekl?

NSS: Uveřejnění jména připomínkující osoby je nezbytné

Konkrétně můžeme z rozsudku citovat následující pasáž: „Lze nicméně doplnit, že je nevhodné a srozumitelnost vypořádání připomínek snižuje, pokud odpůrce v odůvodnění aktualizace zásad územního rozvoje připomínkující osoby anonymizoval (jména těchto osob začernil). Tím vskutku může vyvolávat u připomínkujících osob pochybnosti, zda právě jejich připomínka byla vypořádána, či nikoli. Pro přehlednost odůvodnění a pro posouzení, zda byla splněna zákonná povinnost odpůrce vypořádat se s připomínkami v odůvodnění (§ 172 odst. 4 správního řádu), není v zásadě dobré odůvodnění takového opatření obecné povahy, jako jsou zásady územního rozvoje, anonymizovat (odpůrce ve vyjádření k návrhu před krajským soudem sám připustil, že podoba odůvodnění před anonymizací byla srozumitelnější).

Právě uvedený závěr je v plném souladu s předpisy chránícími osobní údaje. Podle čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)e je zpracování osobních údajů zákonné mj. tehdy, pokud je zpracování nezbytné při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce. Uveřejnění jména připomínkující osoby v odůvodnění zásad územního rozvoje je přitom nezbytné pro to, aby připomínkující i kdokoli jiný mohli posoudit, zda správní orgán splnil zákonnou povinnost vypořádat se v odůvodnění opatření obecné povahy s připomínkami (§ 172 odst. 4 správního řádu). Uveřejnění jmen osob, které uplatnily připomínky, tak má nejenom zákonný základ, ale je současně i přiměřené a nezbytné. Ztotožnění připomínkujících proto splňuje všechny principy zpracování osobních údajů uvedené v čl. 5 odst. 1 GDPR, včetně požadavku uvedeného v písm. c) na přiměřené, relevantní a omezené zpracování na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“).“

Podle rozsudku NSS ze dne 15. 3. 2023, čj. 10 As 92/2022 – 86, dostupné na www.nssoud.cz

Více našich článků k územnímu plánování najdete zde.