Štrasburský soud dnes vyhověl naší stížnosti na porušení spravedlivého procesu

Dnešního dne Evropský soud pro lidská práva ve věci Janáček proti České republice shledal, že Ústavní soud porušil práva našeho klienta tím, že mu nedal možnost reagovat na vyjádření účastníků řízení o ústavní stížnosti.

Evropská úmluva o lidských právech – praktický průvodce

Kolektiv autorů pod vedením Petra Konůpky, který převzal pozici vládního zmocněnce pro zastupování vlády před ESLP, vznikla jako studijní pomůcka praktická publikace k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Nejedná se o jedinou podobnou publikaci, ale její nespornou výhodou je, že je dostupná zdarma a online. Jak sami autoři v úvodu uvádějí: „Kniha úvodem představí, jaké je místo Úmluvy v právním řádu České republiky a jaká jsou základní pravidla jejího výkladu a použití jak v řízení před štrasburským soudem, tak především ve vnitrostátním kontextu. Čtenáři se též naučí, jak vyhledat judikaturu ESLP, která dopadá na jimi řešené případy, a jak rozsudky štrasburského soudu efektivně číst. Jednotlivá témata, která jsou […]

Podmínka připojení na kanalizaci v územním plánu opět u NSS

Nejvyšší správní soud koncem ledna rozhodoval o územním plánu středočeských Mnichovic. Pro využití některých pozemků byla stanovena tato podmínka: „Umísťování nových staveb pro bydlení je podmíněno napojením na veřejnou vodovodní a kanalizační síť.“ Krajský soud tuto podmínku zrušil, ale NSS mu za pravdu tentokrát nedal a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Proč, o tom si povíme v tomto článku.

Lze do územního plánu dát současně podmínku územní studie a dohody o parcelaci?

Na konci ledna 2023 stál před Nejvyšším správním soudem Územní plán Hrabyně. Navrhovateli byli nespokojení vlastníci pozemků, které chtěli napojit na pozemní komunikaci přes sousední parcely. K tomuto napojení získali povolení pro zřízení sjezdu. Územní plán ale toto řešení nereflektoval. Obec u soudu namítala, že toto řešení není vhodné, není komplexní a je dokonce i rozporné s právními předpisy.