Otázka: Musíme pořizovat zápisy z výborů zastupitelstva a zveřejňovat je?

Odpověď:

Podle § 117 odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích platí, že zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

Přímo hovoří zákon o obcích pouze o zápisu kontrolního výboru v § 119 odst. 4 a 5: o provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Podle metodického doporučení ministerstva vnitra má zápis o provedené kontrole specifickou povahu a jeho zpřístupnění je možné v rámci obecného režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ostatní zápisy i z jiných výborů je možné zveřejňovat nad rámec povinností stanovených zákonem o obcích, je jen třeba dbát na ochranu osobních údajů. Obvykle bývají zápisy součástí materiálů zastupitelstva.

Nejčastějším výstupem činnosti výborů jsou usnesení, do kterých lze nahlížet podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích (občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy). Také usnesení lze zveřejňovat za podobných podmínek jako zápisy. Je na obci, jak otevřená chce vůči občanům být v rámci tzv. dobré správy.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.