Otázka: Který orgán schvaluje připomínky obce k územnímu plánu?

Odpověď:

Obec může dávat připomínky či námitky k politice územního rozvoje, územnímu rozvojovému plánu, k územně plánovací dokumentaci kraje (zásadám územního rozvoje), k územnímu plánu sousední obce nebo ke svému vlastnímu územnímu plánu. Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ani zákon č. 128/2000 Sb., o obcích výslovně neřeší, který z orgánů obce může připomínky schválit a následně uplatnit.

Výslovně je tato otázka řešena jen ve vztahu k připomínkování územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy, kdy § 89 odst. 1 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze svěřuje zastupitelstvu městské části vyjadřovat se k návrhu územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy.

U ostatních samospráv pak platí, že by tuto pravomoc měla mít v souladu § 102 odst. 3 zákona o obcích rada obce, které je svěřeno rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Ve svém usnesení pak rada může pověřit kupř. určeného zastupitele, aby tyto připomínky či námitky za obec uplatnil, nebo tak může učinit starosta. V obcích, které radu vůbec nemají, by zřejmě měl připomínky sepsat a podat starosta (§ 99 odst. 2 zákona o obcích), nicméně lze doporučit zastupitelstvu, aby si tuto pravomoc vyhradilo, protože jde o poměrně důležité otázky, na kterých by se vedení obce mělo shodnout v co nejširším kruhu.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K PROBLEMATICE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.