Otázka: Kdo rozhoduje o úplném přepracování návrhu územního plánu po veřejném projednání? Musí zastupitelé respektovat názor pořizovatele nebo je rozhodnutí o dalším postupu na nich?

Odpověď:

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon k této fázi pořizování územního plánu říká v § 53 následující: „Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu… Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání. Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu,… upravený návrh a případné upravené nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání.

Pořizovatel může na základě veřejného projednání dojít k závěru, že třeba výraznějšího zásahu do návrhu územního plánu (kupř. by se zasahovalo do jeho koncepce, resp. by bylo třeba změnit i zadání). Pořizovatel může dojít k závěru, že je třeba návrh územního plánu přepracovat zejm. kvůli rozporu návrhu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů nebo kvůli rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Pokud se tedy pořizovatel rozhodne, že je třeba návrh územního plánu přepracovat, pak se postupuje obdobně podle § 51 odst. 3 stavebního zákona. To znamená, že (opět) pořizovatel zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu… Návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu předloží pořizovatel spolu se zdůvodněním zastupitelstvu obce ke schválení. V rozsahu, v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání územního plánu, jsou jeho změnou.

Domníváme se, že po schválení pokynů by mělo znovu proběhnout společné jednání, neboť bude de facto připraven nový návrh územního plánu.

Podle našeho názoru zastupitelé nemají fakticky možnost pokyny neschválit a naopak schválit návrh územního plánu tak, jak by byl po veřejném projednání, protože pak by zasáli do procesu územního plánování, což by se značnou pravděpodobností vedlo ke zrušení celého územního plánu soudem. Zastupitelé by ale mohli proces pořizování územního plánu v této fázi ukončit, nicméně i to s sebou nese mnoho dalších důsledků, mj. by mohlo dojít i na vznik odpovědnosti zastupitelů za takový postup.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.