Soudy se na základě naší žaloby zabývaly odškodněním za řízení o vypořádání společného jmění manželů. Soud prvního stupně rozhodl o odškodnění ve výši 138 125 Kč, odvolací soud na základě našeho dovolání klientce přiznal ještě dalších 39 475 Kč. V čem tedy soud I. stupně věc neposoudil správně?

Konec řízení v případě schválení smíru účastníků

Soud I. stupně správně určil počátek posuzovaného řízení dnem 4. 2. 2004, kdy byla podána žaloba o vypořádání společného jmění manželů u Okresního soudu v Děčíně, avšak odvolací soud v rozsudku ze dne 2. 11. 2022 konstatuje, že nemůže přisvědčit soudu I. stupně, že konec rozhodného období připadá na den 28. 5. 2021, kdy bylo vyhlášeno usnesení, kterým byl schválen smír.

Usnesení ve výrocích o nákladech řízení a státu nabylo právní moci dne 14. 7. 2021, a až do tohoto okamžiku byla totiž žalobkyně v nejistotě o výsledku řízení, a to přinejmenším ohledně nákladů státu ve výši 36 935 Kč, které z povahy věci nemohou být součástí smíru (stát není účasten na dohodě účastníků o smíru), a žalobkyně nemohla vědět, zda žalovaný nepodá odvolání.

Konec řízení tak spadá do jednoho okamžiku s nabytím právní moci výroku o nákladech státu usnesení ze dne 28. 5. 2021. Posuzované řízení ve vztahu k žalobkyni trvalo od 4. 2. 2004 do 14. 7. 2021, tedy 17 let, 5 měsíců a 10 dnů.

Základní částka 17 tisíc Kč za jeden rok řízení byla nedostatečná

Odvolací soud se s námi ztotožnil v tom, že soudem I. stupně určená částka 17 000 Kč za jeden rok řízení (za první dva roky v poloviční výši), tedy v dolní polovině rozpětí uvedeného ve Stanovisku Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, však není adekvátní zjištěné délce řízení a okolnostem věci, a není tak způsobilá plně odčinit nemajetkovou újmu vzniklou žalobkyni.

Odvolací soud považoval za přiměřenou částku 18 000 Kč za jeden rok řízení, z toho za první dva roky z částky poloviční. Základní částka za řízení trvající 17 let, 5 měsíců a 10 dnů činí 295 500 Kč. Zde je nutno konstatovat, že k částce 20 tisíc Kč se soudy zpravidla přiklánějí až u řízení, která trvají 19 nebo 20 let.

Snížení základní částky pro složitost o 60% bylo příliš

Soud I. stupně měl za to, že skutkové okolnosti posuzovaného řízení odůvodňují ponížení základní částky o 30 % z důvodu toho, že na rozhodování v posuzovaném řízení se podílely soudy 3 stupňů soudní soustavy, dále pak o 30 % z důvodu celkové (tj. procesní, hmotněprávní i skutkové) složitosti věci.

Odvolací soud k tomu konstatoval: „Aby byl zachován vztah přiměřenosti mezi utrpěnou újmou a za ni poskytovaným odškodněním, odvolací soud snížil základní částku o 50 %, a to o 20 % z důvodu počtu soudní soustavy a o 30 % z důvodu složitosti věci, a zároveň navýšil o 10 % za význam řízení pro žalobkyni.“

 

Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2022, č.j. č. j. 23 Co 283/2022- 190.