Otázka: Máme územní plán. Platí i pro nás § 18 odst. 5 stavebního zákona, který se týká nezastavěného území?

Odpověď:

Ano, ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platí i pro obce, které mají vydaný územní plán. V tomto ustanovení se uvádí: V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

Obec tedy může v odůvodněných případech, kdy je na místě chránit veřejný zájem, stanovit v územním plánu podmínky přísnější, nemůže je ale změkčovat oproti znění stavebního zákona a umožnit kupř. jinou než v § 18 odst. 5 uvedenou výstavbu v nezastavěném území.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.