Otázka: Může obec znovu přidělit číslo popisné, které měla zbouraná nemovitost?

Problematiku čísel popisných řeší § 31a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Podle tohoto ustanovení platí, že čísla popisná a evidenční přiděluje obecní úřad, a to:

  • v případě nově vzniklé budovy, která je stavbou vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, na základě písemné výzvy příslušného stavebního úřadu (Obecní úřad sdělí neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním),
  • v ostatních případech na základě písemné žádosti vlastníka budovy, jejíž přílohou je geometrický plán a doklad, který osvědčuje, že budova byla uvedena do užívání.

Podle § 31 odst. 5 zákona o obcích platí, že o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena, rozhoduje obecní úřad. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně, a to ani v případě přečíslování (to se provádí jen výjimečně, nová čísla hradí obec ze svého rozpočtu, přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu). Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé. O přidělení čísla popisného, evidenčního nebo orientačního vydá obecní úřad vlastníku budovy písemný doklad. Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.

Veřejný ochránce práv se číslováním budov zabýval a konstatoval, že podle § 31 zákona o obcích platilo a platí, že „každé popisné číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné“. Avšak až novela č. 227/2009 Sb., s účinností od 1. 7. 2010, výslovně stanovila, že „čísla popisná, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně“. Pokud před 1. 7. 2010 obecní úřad přidělil uvolněné popisné číslo nové budově, nepostupoval v rozporu se zákonem. (sp. zn. 5625/2019/VOP/PL ze dne 10. 10. 2019).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.