Kolektiv autorů pod vedením Petra Konůpky, který převzal pozici vládního zmocněnce pro zastupování vlády před ESLP, vznikla jako studijní pomůcka praktická publikace k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Nejedná se o jedinou podobnou publikaci, ale její nespornou výhodou je, že je dostupná zdarma a online.

Jak sami autoři v úvodu uvádějí: „Kniha úvodem představí, jaké je místo Úmluvy v právním řádu České republiky a jaká jsou základní pravidla jejího výkladu a použití jak v řízení před štrasburským soudem, tak především ve vnitrostátním kontextu. Čtenáři se též naučí, jak vyhledat judikaturu ESLP, která dopadá na jimi řešené případy, a jak rozsudky štrasburského soudu efektivně číst. Jednotlivá témata, která jsou obsahem druhé části knihy, jsou vybrána tak, aby kromě pravidel, která jsou jim vlastní, ukázala i to, jak se v praxi aplikuje některá ze základních obecných zásad práva Úmluvy. V kapitole ke spravedlivému procesu jsou takto představeny i tzv. autonomní pojmy Úmluvy, v kapitole k bioetice prostor pro uvážení, v kapitole ke svobodě projevu pětistupňový test souladu, v kapitole ke sledování zákonnost a záruky proti zneužití, atd.

Cílem knihy není čtenářům vyložit teoretické a filozofické základy koncepce lidských práv, ale pomoci jim Úmluvu a judikaturu ESLP používat v praxi. Kniha proto z velké části obsahuje praktické úlohy a případové studie. Na závěr každé kapitoly čtenář najde vodítka, jak úlohu vyřešit. Nenajde tam řešení, ale spíše návod, jak k úloze přistupovat a jak k řešení dojít.

Publikace „Evropská úmluva o lidských právech – praktický průvodce“ je dostupná zde.

Naše texty k problematice Evropské úmluvy a řízení před ESLP najdete zde.