Otázka: Je pořizovatel územního plánu vázán smlouvou s investorem?

Odpověď:

Setkali jsme se s případem, kdy ve smlouvě s investorem byl závazek zhruba tohoto znění: „Obec prohlašuje, že je orgánem odpovědným za pořízení a schválení územně plánovací dokumentace a z toho titulu nebude bezdůvodně vytvářet překážky pro realizaci záměru investora.“ Co znamená takový závazek obce pro pořizovatele, tj. orgán veřejné správy při výkonu přenesené působnosti, zejm. pokud tento nesouhlasí se změnou územního plánu podle smlouvy kvůli požadavkům na ochranu zemědělského půdního fondu?

Podle našeho názoru nelze nijak skrze soukromoprávní smlouvu s investorem zavázat pořizovatele (ke schválení konkrétní podoby územního plánu se nemůže zavázat ale ani samospráva, neboť v tomto případě rovněž vykonává veřejnou správu a vydává mocenský správní akt – opatření obecné povahy, byť jedná v samostatné působnosti). Máme za to, že ustanovení smlouvy s investorem, které zasahuje do výkonu veřejné správy, ať už pořízení nebo vydání územního plánu, je v rozporu se zákonem. Pokud tedy bude pořizovatel postupovat v rozporu se smlouvou, pak rozhodně nejde o porušení smluvních závazků.

Upozorňujeme, že od účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový stavební zákon) budou věci komplikovanější, protože vedle soukromoprávních smluv budou obce ještě moci uzavírat smlouvy veřejnoprávní a jejich předmětem bude moci být i závazek ke konkrétní změně územního plánu ve prospěch investora.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.