Otázka: Může krajský úřad v rámci přezkumného řízení změnit stavební uzávěru?

Odpověď:

Ano, je to možné. Územní opatření o stavební uzávěře je opatřením obecné povahy a podléhá správnímu přezkumu. Podle § 174 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád platí, že soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.  Nejvyšší správní soud k tomu říká: „Nejvyšší správní soud na tomto místě pro úplnost uvádí, že odlišný by ovšem byl případ, kdy by v přezkumném řízení mělo být přezkoumávané opatření obecné povahy změněno, tj. jeho výsledkem by byla právě určitá od původního opatření odlišná věcná úprava práv a povinností v území. To v případě územního opatření o stavební uzávěře není vyloučeno, na rozdíl od územního plánu, regulačního plánu nebo zásad územního rozvoje. K tomu však odpůrce v projednávané věci nepřistoupil.“ (Podle rozsudku NSS ze dne 17. 3. 2023, čj 4 As 183/2022-48.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.