Otázka: Můžeme chtít úhradu za změnu územního plánu po investorovi?

Odpověď:

Úhradu nákladů na pořízení územního plánu upravuje zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v § 45. Náklady dělí na několik skupin.

Nejprve říká, že náklady na zpracování územního plánu nebo jeho změny projektantem, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně hradí obec, která rozhodla o pořízení. Obec hradí i náklady na mapové podklady. Kraj hradí náklady, které vyplývají z nutnosti pořízení změny územního plánu kvůli znění zásad územního rozvoje (leda by byla změna zásad územního rozvoje vyvolána potřebou obce).

Může se stát, že je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou fyzické nebo právnické osoby (typicky vlastníka pozemku). V takovém případě může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů právě tímto navrhovatelem.

Jedná se o tyto náklady (uvedené v § 55A odst. 2 písm. f) stavebního zákona):

  • na zpracování změny územního plánu,
  • vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává,
  • vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně,

popř. ještě náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.