Otázka: Může vlastník po obci žádat náhradu za vymezení územní rezervy?

Odpověď:

Územní rezerva je specifickou regulací v územním plánu. Jedná se o vymezenou plocha nebo koridor, jejichž potřebu a plošné nároky je třeba následně prověřit. To znamená, že nějaká obvykle nezastavitelná plocha je do budoucna určena kupř. k prověření, zda by na ní bylo vhodné stavět rodinné domy nebo nějaký logistický projekt. Při následné aktualizaci či změně územního plánu pak zastupitelé obce rozhodnou, co se bude s lokalitou dít – zda bude změněna regulace dle předpokladů územní rezervy nebo dojde na jiné řešení.

Územní rezerva pro vlastníky znamená, že v ploše prakticky nemohou stavět. Proto samozřejmě mnozí mají za to, že by za takové omezení vlastnického práva měli od obce obdržet náhradu. ! 102 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ale s náhradami za územní rezervy nepočítá.

Ústavní soud  v usnesení sp. zn. IV. ÚS 276/11 ze dne 27. 6. 2011 ale dovodil, že: „Ústavní soud předesílá, že absence výslovné zákonné úpravy poskytování náhrad za územní rezervu nutně neznamená, že náhrada poskytnuta být nemá. Není totiž vyloučeno, aby byla taková náhrada poskytována na základě přímé aplikace čl. 11 odst. 4 Listiny… Z uvedeného je zřejmé, že při posuzování, zda má být vlastníkovi pozemku poskytnuta náhrada za omezení vlastnického práva způsobené územní rezervou, je třeba vždy posuzovat rozhodné okolnosti konkrétního případu. Nelze obecně říci, že by územní rezerva vždy představovala zásah do vlastnického práva, za který je třeba poskytnout náhradu, ale nelze ani paušálně poskytnutí náhrady vyloučit, jak to učinily soudy v posuzovaném případě, stejně jako nelze paušálně stanovit její výši, když zpravidla nepůjde o definitivní zmaření investovaných prostředků.“

Pokud se vlastník bude u soudu domáhat náhrady za zmaření investic vymezením územní rezervy, pak z uvedeného vyplývá, že bude třeba posuzovat všechny okolnosti případu. Automaticky neplatí, že by se za územní rezervu musela poskytovat náhrada, ale nelze to ani a priori vyloučit. Je důležité mít na mysli, že nárok na náhradu je odlišný od rizika, že správní soudy zruší část územního plánu vymezujícího rezervu, pokud by nebyla dostatečně odůvodněná a od vlastnického práva by zasahovala nepřiměřeně. I tomu je proto třeba v rámci územního plánování věnovat náležitou pozornost.

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.