Z naší praxe víme, že problémy obcí s územním rozvojem se sobě navzájem podobají. Proto se domníváme, že je dobře myslet na to, že zákon č. 128/2000 Sb., o obcích umožňuje, aby při výkonu samostatné působnosti samosprávy vzájemně spolupracovaly, a tím šetřily nejen finance, ale také administrativní síly a zvyšovaly svoje znalosti a zkušenosti. K této spolupráci může docházet v mnoha oblastech, ať už jde o školství, sociální péči, zdravotnictví, kulturu, ochranu životního prostředí, cestovní ruch, správu veřejné zeleně a veřejného osvětlení, komunální odpad anebo vodovody a kanalizaci. Spolupráce je zkrátka dobrá u všech rozsáhlých a dlouhodobých záměrů.

Dobrovolně a společně

Zákon o obcích označuje spolupráci za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů obcí termínem dobrovolný svazek obcí. Svazky jsou upraveny v § 49 a násl. zákona o obcích, který o nich hovoří jako o samostatných právnických osobách, které se zapisují do rejstříku svazků obcí vedených u jednotlivých krajských úřadů.

O vzniku svazku se uzavírá smlouva, obce se musí shodnout na stanovách. Svazky mají svůj název, sídlo, identifikační číslo a jsou povinny vést vlastní účetnictví. Vedle toho se musí uvádět, co je předmětem činnosti svazku a kdo a jak za něj jedná. Kromě toho, že obce zakládají nové svazky, mohou se taky připojit k těm, které již existují.

Občané z každé obce, která je členem svazku, mají vůči svazku práva: mohou se např. účastnit zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání, podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy anebo se vyjadřovat k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.

Od teorie k praxi

Nejčastější činností svazků je společné budování a správa kanalizace a vodovodu. Vzhledem k tomu, že jde o veřejné zakázky v hodnotě mnoha milionů korun, mohou sdružené obce využít specifických institutů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – konkrétně jde o tzv. společné zadávání (§ 7 zákona o zadávání veřejných zakázek: více obcí na základě vzájemné smlouvy zadá jednu zakázku společně) a centrálního zadavatele (§ 9 zákona o zadávání veřejných zakázek: kdy jeden zadavatel nese odpovědnost za zadání veřejné zakázky a následně ji přenechá dalším zadavatelům). Díky tomuto společnému postupu jsou obce silnější ve svém postavení vůči dodavateli.

Jiným typem svazku jsou např. svazky pro odpadové hospodářství.

Do školy společně

Kromě těchto „typických svazků“, vznikají i jiné. Rozsáhlá výstavba a stěhování obyvatel vyažuje např. budování svazkových škol (někdy svazkové koly vznikají i v obcích, kde naopak dětí ubývá a školy se „neuživí“). Vytváření svazkových škol umožňuje také zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. Svazková škola vede ke snížení provozních nákladů zatěžujících obce, větší školy mohou mít lepší přístup k dotacím nebo snáze uspějí u grantových výzev a současně si mohou dovolit více investovat do učitelského sboru, pomůcek anebo do kroužků.[2]

Jedním z příkladů je budování svazkové školy ve městě Úvaly, které se nachází jen 3 km od Prahy. V souvislosti s výstavbou jednoho developerského projektu s názvem „Hostín“[3] vytanula potřeba vybudování nové školy pro svazkové obce Dobrovolného svazku obcí Povýmolí.[4] Podle zveřejněných informací došlo v Úvalech po jednáních k dohodě s investorem, který poskytl svoje pozemky pro výstavbu školy. V loňském roce byla vypsána zakázka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.[5] Cílem projektu výstavby nové základní školy je systémové řešení nedostatku kapacit míst v základním školství v regionu Úvalsko. Realizace nové školy uspokojí spolu se stávající základní školou potřeby pro cca 12. 000 obyvatel regionu (zahrnuje i okolní obce).[6]

Poznámky:

[1] http://www.svazekslapanicko.cz/

[2] Více o svazkových školách zde http://www.svazkoveskoly.cz/svazkove-skoly.html

[3] Projekty v realizaci. Město Úvaly [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné z: http://www.mestouvaly.cz/mesto/rozvoj-a-projekty-mesta/nova-vystavba-a-investice/developerske-zamery-a-projekty/projekty-v-realizaci/#msg860

[4] Výstavba nové svazkové dvoustupňové základní školy na Hostíně. Přišimasy [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné z: https://www.prisimasy.cz/svazkova-skola/

[5]  Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant. Vhodné uveřejnění veřejných zakázek [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné z: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/svazkova-zakladni-skola-v-uvalech-generalni-projektant

[6] Výstavba nové svazkové dvoustupňové základní školy na Slovanech. Město Úvaly [online]. [cit. 2019-06-13]. Dostupné z: http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=849