Městský soud v Praze dnešního dne rozsudkem sp. zn. 14 A 41/2020 na základě žaloby právníka Ondřeje Dostála zrušil několik opatření ministerstva zdravotnictví. Přes nehorázné počínání exekutivy je stále Česká republika právním státem.

Takto tedy zřejmě definitivně padají také snahy vlády vyhnout se odpovědnosti za přijatá opatření. Ve skutečnosti se vládní politici zasloužili o opak. Zatímco podle krizového zákona byla odpovědnost omezena, tak poté, co budou opatření soudy zrušena či prohlášena za nezákonná, otevírá se možnost uplatnit odpovědnost podle zákona č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (opatření obecné povahy se podle soudní praxe považuje ve smyslu zákona č. 82/98 za rozhodnutí).

Jedná se o realizaci ústavního práva podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod („Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“). Soudní judikatura je v tomto ohledu již poměrně vytříbená a je tak možné předvídatelným způsobem očekávat výsledky sporů a poskytnout klientům právní pomoc. Podnikatelé, kteří nemohli v důsledku opatření ministerstva podnikat, tak mají nyní otevřenu cestu, jak se domoci náhrady škody i ušlého zisku.

Oproti režimu krizového zákona má nyní každý občan postižený dopady opatření ministerstva zdravotnictví, možnost žádat podle zákona 82/98 Sb. také náhradu nemajetkové újmy. Více jsme k tomu, kolik by občané mohli žádat za jeden den nezákonného nouzového stavu psali zde.

Podle § 16 zákona č. 82/98 platí: „Nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách …, pokud škodu způsobily.“ Bude plně na místě, aby stát toto ustanovení uplatnil a vyplacenou škodu následně vymáhal po těch, kteří ji svým jednáním způsobili.

Lze nyní očekávat hromadné žaloby občanů a podnikatelských subjektů. A to je dobře, protože tato země potřebuje jasný precedens, který ukáže, že státní moc není možné vykonávat mimo předem nastavená pravidla a ústavní rámec.