Otázka č. 157: Jsou pro obec závazné metodiky jednotlivých ministerstev nebo jsou pro nás jen orientačním vodítkem?

Odpověď:

K tomu ocitujeme závěry Nejvyššího správního soudu: „Krajskému soudu lze přisvědčit, pokud jde o jeho názor, že metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 20. 9. 2016 ve věci výkladu definice pojmu „zastavěný stavební pozemek“ není závazné pro odpůrce ani pro soud.

Odpůrce vydal územní plán ve své samostatné působnosti, tedy nikoliv jako správní orgán, a neuplatní se na něj přímo závěry rozsudku NSS ze dne 18. 1. 2011, č. j. 1 Ao 2/2010-185, publ. pod 2397/2011 Sb. NSS, odst. 92, podle kterého pokud ministerstvo vydalo v rámci jemu svěřené pravomoci a v mantinelech zákonné úpravy metodický pokyn, jímž podrobněji upravilo postup správních orgánů včetně hledisek a kritérií, podle kterých mají ve své činnosti postupovat, bylo by v rozporu se zásadou zákazu libovůle a rovného zacházení, pokud se správní orgán v jednotlivých případech od metodického pokynu odchýlil (obdobně v rozsudcích NSS ze dne 21. 1. 2021, č. j. 1 As 161/2019-56, publ. pod 4157/2021 Sb. NSS, odst. 37 či ze dne 3. 10. 2019, č. j. 8 Afs 71/2018-38, odst. 18).

Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí pouze zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona [§ 35 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.]. Pokud by však vymezení zastavěného území vydalo podle § 6 odst. 6 písm. a) stavebního zákona zastupitelstvo či rada obce postupem podle § 59 a násl. stavebního zákona, jednalo by v tento okamžik jako správní orgán v rámci přenesené působnosti (rozsudek NSS ze dne 31. 8. 2017, č. j. 9 As 6/2017-113, odst. 64). Bylo by vázáno výše uvedenými principy a neodůvodněné odchýlení se od metodického pokynu by bylo nutné považovat za libovůli tohoto správního orgánu. Je nicméně nutné podotknout, že zákonodárce stanovil tento postup pro situaci, kdy obec jako územně samosprávný celek není aktivní při tvorbě územního plánu, a proto dává subsidiárně tento nástroj „státní“ větvi obce, tedy radě, resp. zastupitelstvu…

Přestože formální závaznost metodického sdělení pro obec jednající v samostatné působnosti z ničeho dovodit nelze, stále se při vymezení zastavěného území v územním plánu jedná o výkon veřejné moci, který je způsobilý zasahovat do subjektivních práv osob. Proto lze po odpůrci vyžadovat předvídatelný postup, jakož i dodržení zásady zákazu libovůle a zásady rovného zacházení ve vztahu k subjektům, jichž se regulace dotýká.

To prakticky znamená, že se odpůrce musí držet mezí daných zákonnou definicí, oprostit se od prospektivního pohledu na území a v případě, že se hodlá od metodického sdělení odchýlit, měl by své důvody vysvětlit tak, aby bylo zřejmé, že se nejedná o libovůli.“ (Podle rozsudku NSS ze dne 22. 3. 2023, čj. 2 As 197/2021 – 40.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.