Na stránkách ministerstva pro místní rozvoj najdete metodiku věnovanou umisťování větrných a jiných elektráren na území obcí po novele energetického a stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že je mnoho obcí vystrašených představou, že jim za humny vyroste nechtěná farma větrníků, je dobré říci, že metodika potvrzuje, že jsou zde určité možnosti, jak tomu zabránit přes evidentní snahu vlády obejít samosprávy a vnutit jim něco, co třeba ani nechtějí a co je bude obtěžovat, rušit a komplikovat jim život.

Metodika je dostupná zde.

Od konce ledna 2023 jsou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů součástí technické infrastruktury. Ty výrobny, které mají instalovaný výkon 1 MW a více, jsou považovány za veřejnou technickou infrastrukturou. To má dalekosáhlé dopady.

Umisťování větrníků v souladu s charakterem území

V metodice se uvádí: „Jedním z úkolů územního plánování je vyhodnocovat a, je-li to účelné, vymezovat vhodné plochy pro výrobu. Má se tak dít s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí. Charakteru území se nově věnuje § 19a stavebního zákona. Vystavěné prostředí ani jeho kvalita nejsou ve stavebním zákoně ani jeho předpisech definovány. Pro definici lze využít platný, avšak doposud neúčinný zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb. (dále jen „nový stavební zákon“), který definuje vystavěné prostředí v § 12 písm. t) jako prostředí vytvořené nebo upravené člověkem zahrnující stavby a volná prostranství veřejná i neveřejná. Kvalitě vystavěného prostředí se věnuje zejména Politika architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022 a rovněž Davoská deklarace a na ni navazující aktivity…

Zákon č. 19/2023 Sb. doplnil mezi cíle a úkoly územního plánování nový § 19a, který se věnuje charakteru území: Charakter území se určuje zejména podle funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspořádání veřejných prostranství, dalších prvků prostorového uspořádání a urbanistických, architektonických, estetických, kulturních a přírodních hodnot území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb, a to především vymezením v územně plánovací dokumentaci. Doplněná definice je prakticky shodná s definicí dle nového stavebního zákona. Definuje, na základě čeho má být charakter území určován.

Primárně je třeba vycházet z územně plánovací dokumentace. Pokud se územně plánovací dokumentace nevěnuje v potřebné míře jednotlivým vyjmenovaným aspektům, je třeba je zhodnotit v rámci posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování. V případě funkčního využití území je třeba brát v úvahu zejména navrhované využití území dle územního plánu (v rámci plochy s rozdílným způsobem využití, ve které je navrženo záměr umístit), doplňkově lze přihlédnout i ke stávajícímu využití území. Při stanovení hodnot území je třeba vycházet zejména z územně analytických podkladů. Při posuzování záměrů lze využít i územní studii krajiny, pokud je pro dotčené území pořízena a data o této územní studii jsou vložena v evidenci územně plánovací činnosti.“

Je tedy zřejmé, že skrze kvalitní definování charakteru území lze do jisté míry nežádoucí výstavbě větrníků zabránit.

K charakteru území více v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, o kterém jsme již psali.

Obce by měly ověřit podobu regulace ve svém územním plánu

POZOR!

V metodice se uvádí: „Při posuzování záměrů výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů (stejně jako i u jiných záměrů) je třeba při posuzování souladu s územně plánovací dokumentací vyhodnotit nejen územní plán. Zejména zásady územního rozvoje mohou obsahovat podmínky pro umisťování mj. fotovoltaických elektráren (např. od stanoveného elektrického výkonu) a zejména větrných elektráren, protože větrné elektrárny (obvykle kromě drobných elektráren, které jsou součástí stavby) mají zpravidla dopad na širší území, než je území jedné obce, a jsou tedy záměry nadmístního významu. V případě územních plánů je třeba upozornit, že pokud regulace plochy s rozdílným způsobem využití v zastavěném území nebo zastavitelné ploše připouští technickou infrastrukturu bez podrobnější specifikace, připouští z funkčního hlediska též výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů.“

Obce by si měly zkontrolovat územní plány a případné chyby co nejdříve napravit. Do schválení změny územního plánu lze situaci řešit i stavební uzávěrou: „Obec (rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce) může zároveň rozhodnout o územním opatření o stavební uzávěře, která omezí nebo zakáže v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace. Podmínkou je rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny.

Mělo by se tak však stát v návaznosti na novelu zákona provedenou zákonem č. 19/2023 Sb. a to v řádu měsíců, jinak se obec vystavuje riziku, že budou uplatňovány za takové omezení náhrady ze strany potenciálních investorů. V případě brzké reakce ze strany obce je evidentní, že ani investoři nemohli důvodně očekávat přijetí uvedené právní úpravy a mít připraven projekt výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů, který by byl stavební uzávěrou ztížen.“

Kolize větrníků s veřejným zájmem v nezastavěném území

Novela stavebního zákona skrze Lex OZE umožnila, aby se větrníky (a nejen ty) umisťovaly taky v nezastavěném území: „Umisťování staveb v nezastavěném území řeší § 18 odst. 5 stavebního zákona. V nezastavěném území lze umisťovat mj. stavby pro veřejnou technickou infrastrukturu, pod kterou po novele provedené zákonem č. 19/2023 Sb. spadají i výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více, a to včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení.

Nutnou podmínkou pro umístění stavby na základě § 18 odst. 5 stavebního zákona je soulad s charakterem území (viz výše). Klíčové pro posouzení slučitelnosti souladu záměru s charakterem území bude využití území určené územně plánovací dokumentací (zejména hlavní využití příslušné plochy v územním plánu), případně též stávající využití tohoto území. Důležité je též posouzení z hlediska zásahu do estetických, kulturních a přírodních hodnot území. V návaznosti na doplnění definice charakteru území do stavebního zákona nabývá jeho posouzení mnohem větší důležitosti než doposud.“

A co kolize větrníků s veřejným zájmem? V metodice se uvádí: „Další podmínkou pro umístění záměru dle § 18 odst. 5 stavebního zákona v nezastavěném území je, že jej územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Za výslovné vyloučení těchto záměrů nelze považovat, že územní plán v dané ploše určí hlavní, přípustné a popř. podmíněně přípustné využití, a jako nepřípustné využití určí vše ostatní. Zároveň však není nutné vyloučení formulovat konkrétně (tj. vyloučit výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie), ale lze použít i pojmově nadřazený termín, tj. termín, který zahrnuje více významů včetně významu „výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů“. Takovým pojmově nadřazeným termínem je např. formulace „výrobna energie“.

V každém případě je třeba vnímat, že ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona je výjimkové ustanovení, které pro určité typy staveb poskytuje výjimku z jinak velmi přísné ochrany nezastavěného území jakožto jedné ze základních a neobnovitelných hodnot naší krajiny. V žádném případě neznamená automatický souhlas s umístěním vyjmenovaných záměrů. Pokud chce obec z důvodu veřejného zájmu v konkrétních plochách vymezených územním plánem nově výslovně vyloučit např. výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, musí tak provést formou změny územního plánu, zpravidla pořizovanou zkráceným postupem. Při vylučování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je třeba v rámci odůvodnění brát ohled na to, že tyto výrobny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu. Při jejich vyloučení tedy musí nad tímto veřejným zájmem převážit jiný konkrétní veřejný zájem, a tuto úvahu je třeba uvést v odůvodnění územního plánu, resp. jeho změny, která vyloučení provedla.“

 

S úpravou územních plánů tak, aby vám pomohly omezit výstavbu větrných elektráren vám v naší advokátní kanceláři rádi pomůžeme.