Otázka: Je ochrana zemědělské půdy důvodem pro zrušení zastavitelných ploch vymezených v územním plánu a jejich převedení do nezastavěného území?

Odpověď:

V § 4 zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu jsou sice uvedeny zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF):

  1. odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,
  2. odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality půdy jsou třídy ochrany,
  3. co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací,
  4. odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků,
  5. při umísťování směrových a liniových staveb co nejméně zatěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu a
  6. po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace.

Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených v odstavci 1 na území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká ZPF realizován, popřípadě na území dvou nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který přesahuje území obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření.

V § 4 odst. 3 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu se dále uvádí: Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně považuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

Z toho by se mohlo zdát, že lze ochranou ZPF odůvodnit rušení zastavitelných ploch v územním plánu a zásahy do vlastnického práva s tím spojené. Musíme se ale podívat i na § 4 odst. 5, poslední věta, kde se píše, že se § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.

Pokud obec chce eliminovat zastavitelné plochy, musí pro to mít i jiné dobré důvody, než jen ochranu ZPF (kupř. ochranu životního prostředí, změny klimatu, sucho atp.)

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.