Otázka č. 79: Je nutné zaznamenat jmenovitě, jak který zastupitel hlasoval? Je přípustné tajné hlasování?

V § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích se uvádí, že obsahem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je mj. průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V komentáři se uvádí: „U výsledku hlasování je třeba uvádět počet hlasů pro, počet hlasů proti a počet těch, kteří se případně zdrželi hlasování. V této souvislosti musí být ze zápisu zřejmé, kolik členů zastupitelstva bylo přítomno danému zasedání, a pokud se tento počet v průběhu zasedání měnil, mělo by u každého výsledku hlasování být poznamenáno, jaký byl v době hlasování aktuální stav přítomných. Tady přirozeně platí, že pokud by příp. počet členů zastupitelstva v průběhu jednání poklesl pod jednu polovinu (§ 92 odst. 3), nemohlo by již být o navrhovaném usnesení hlasováno, zasedání zastupitelstva by muselo být ukončeno a muselo by být svoláno náhradní zasedání. Přijímaná usnesení se zpravidla „průběžně“ číslují.“

Není třeba uvádět, jak konkrétně hlasovali jednotliví zastupitelé, ničemu to ale nevadí. Stejně tak je ve velmi specifických případech (kupř. citlivé otázky) možné tajné hlasování. Více jsme o tajném hlasování napsali zde.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.