Otázka: Který územní plán se použije na vydání územního rozhodnutí, když došlo k vydání nového v době po zahájení územního řízení, ale před vydáním územního rozhodnutí?

Odpověď:

Pokud obec vydala nový územní plán a ten nabyl účinnosti, tak rozhodující pro určení, podle kterého územního plánu se bude postupovat, je to, zda již bylo vydáno územní rozhodnutí.

Pokud územní rozhodnutí vydáno dosud nebylo, tak je nutno vycházet z toho, že pro rozhodnutí stavebního úřadu je rozhodný právní a skutkový stav v době jeho vydání. Pokud tedy došlo po podání návrhu na vydání územního rozhodnutí ke změně územně plánovací dokumentace, je podkladem pro vydání územního rozhodnutí (§ 37 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) již tato změněná územně plánovací dokumentace, nikoliv ta, která platila v době podání návrhu. Vyplývá to výslovně z rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 2. 2006, čj. 30 Ca 24/2005-36, který byl publikován ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 7/2006.

Jiná situace by nastala, pokud by územní rozhodnutí bylo vydáno již před účinností nového územního plánu. Pak platí, že stavební úřad již není ve stavebním řízení oprávněn posuzovat soulad projektové dokumentace s územním plánem, který nabyl účinnosti poté, co v předcházejícím územním řízení bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Takový postup stavebního úřadu by představoval nepřípustný zásah do práv účastníků územního (resp. stavebního) řízení nabytých v dobré víře (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 9. 2012, čj. 1 As 107/2012-139).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.