Otázka: Musí územní plán řešit dopady změn klimatu?

Odpověď:

Ze současného zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nevyplývá konkrétní povinnost řešit otázky spojené se změnou klimatu. Současně ale stavební zákon říká v § 18 odst. 1, že cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Je podle našeho názoru zřejmé, že pod udržitelný rozvoj při užité definic spadá i ochrana před negativními dopady změny klimatu.

Obce by ale měly mít argumentaci změnou klimatu, zejm. pokud by jí odůvodňovaly rušení zastavitelných ploch (což je přípustné), důkladně promyšlenou, zejm. proto, že soudy k této otázce říkají: „Nelze obecně akceptovat postup, že by jakékoli řešení, které lze v obecné rovině považovat za přínosné pro ochranu životního prostředí (prvky ÚSES) bylo možné zavést, ať už pouze s obecným odkazem na potřebu ochrany klimatu (zamezení klimatickým změnám), nebo dokonce bez výslovného odkazu na tuto skutečnost, aniž by byla vyhodnocena alternativní dostupná řešení. Odpůrkyně navrhovateli vyčítá, že neuvedl konkrétní vědecké důkazy, kterými by fakt existence klimatické změny a nutnosti na ni reagovat vyvrátil. Ovšem byla to právě odpůrkyně, kdo měl v takovém případě v napadeném územním plánu předestřít, jaká konkrétní opatření reagují na které konkrétní projevy klimatické změny…

Navrhovatel se vůbec nemusí domnívat, že by neexistovala klimatická změna a už vůbec nemusí prokazovat, jestli existuje či nikoli. Bylo na odpůrkyni, aby případně popsala konkrétní projevy klimatické změny v dané oblasti (např. úbytek úhrnu srážek, snížení stavu podzemních vod apod.), a označila opatření určená k jejich zmírnění.“ (Rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 59 A 26/2022- 53 ze dne 22. listopadu 2022)

K tématu jsme podrobněji již psali zde.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.