Jak jsem už psal, protokol č. 15 od začátku února 2022 zkrátí lhůtu na podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva ze 6 na 4 měsíce. Nyní se ale začínají množit dotazy ohledně toho, jak to je s řízeními, které skončily před uvedeným datem. Pokud někdo obdržel finální rozhodnutí ve věci v srpnu 2021, může ještě lhůtu „stihnout“?

Připomeňme, že Protokol č. 15 obsahuje změnu ve svém čl. 4 čl. 35 odst. 1 Úmluvy, který stanoví jedno ze základních pravidel přijatelnosti stížnosti k ESLP. Nově je tak nutno stížnost podat ve lhůtě 4 namísto původních 6 měsíců od data doručení rozhodnutí o posledním efektivním vnitrostátním prostředku nápravy. Nadále ale platí, že stížnost, je vhodné podat co nejdříve.

Samotný protokol pak obsahuje přechodná ustanovení, když pro nás je podstatný čl. 8 odst. 2 protokolu, podle kterého „Článek 4 tohoto protokolu vstoupí v platnost po uplynutí lhůty 6 měsíců po dni vstupu tohoto protokolu v platnost. Článek 4 tohoto protokolu se nevztahuje na stížnosti, u kterých bylo konečné rozhodnutí ve smyslu článku 35, odstavec 1 Úmluvy přijato před datem vstupu článku 4 tohoto protokolu v platnost.“ (vlastní překlad autora)

Lze tak uzavřít, že zatímco většina ustanovení protokolu č. 15 vstoupila v účinnost již v srpnu 2021, tak zkrácení lhůty pro podání stížnosti je účinné až od začátku února 2022 a to pouze pro řízení, která skončila od tohoto data. Pokud usnesení Ústavního soudu bylo vydáno před únorem 2022, uplatní se stále šestiměsíční lhůta. 
.