V neděli 1. 8. 2021 nabyl účinnosti Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Hlavní změna, na kterou je potřeba upozornit, spočívá v tom, že půl roku poté, tedy od 1. 2. 2022, se zkrátí lhůta pro podání stížnosti k ESLP ze šesti na čtyři měsíce.


Protokol č. 15 byl přijat již v roce 2013, ale teprve nyní byl ratifikován všemi 47 státy Rady Evropy. Protokol přináší také několik dalších změn:

  • pokud jde o kritéria přípustnosti stížnosti, tak podmínka, že případ, který nebyl vnitrostátním soudem řádně posouzen, nemůže být odmítnut, byla změněna a toto ustanovení je nyní zrušeno;
  • strany sporu již nemohou vznést námitky proti postoupení věci ve prospěch velkého senátu;
  • kandidáti na místo soudce u soudu musí být v den, kdy byl seznam tří kandidátů zaslán parlamentnímu shromáždění, mladší než 65 let

Pro stěžovatele je ovšem nejzásadnější zkrácení lhůty pro podání stížnosti na 4 měsíce. O to více lze doporučit, aby stížnost byla podávána co nejdříve, aby se případná formální chyba nestala důvodem pro nepřijetí stížnosti a zmeškání lhůty pro její podání.