V únoru jsem zde napsal několik tipů týkajících se nového formuláře na stížnosti k štrasburskému soudu. Vzhledem k tomu, že z mé advokátní praxe a spolupráce s advokáty mám informace o tom, že ESLP je při posuzování formálních náležitostí stížností od roku 2014 skutečně velmi formalistický, požádal jsem o rozhovor právničku při ESLP Irenu Markovou. Rozhovor vyšel v Bulletinu advokacie č. 6/2014 na s. 9-11.

Aktualizace 2021: Tento příspěvek je již z roku 2014 a nemusí být aktuální. Doporučuji proto zkontrolovat si aktuální podobu formuláře a pokynů na stránkách ESLP a věc včas zkonzultovat s advokátem. Brzy se očekává také zkrácení lhůty k podání stížnosti k ESLP

Nemá smysl naříkat nad tím, že ESLP se ve snaze snížit nápad stížností uchyluje ke značnému formalismu a oproti poměrně „uživatelsky vstřícnému“ přístupu z minulých let dnes důsledně trvá „na každé čárce“. S novou situací je potřeba se vyrovnat. Na základě mých vlastních zkušeností i zkušeností paní Markové si proto dovoluji formulovat následující doporučení:

1. Nespoléhejte na benevolenci Soudu

Skutečně pečlivě si přečtěte návod na podání stížnosti, vyplňte samotnou stížnost a přiložte všechny potřebné dokumenty. Pokud něco nedoložíte, určitě vysvětlete proč, ale zároveň vězte, že např. nedodání podstatných dokumentů bude ESLP pravděpodobně tolerovat pouze tehdy, pokud například stěžovatelův zdravotní stav advokátovi neumožňuje plně se stěžovatelem komunikovat a dokumenty si vyžádat, nebo pokud došlo ke ztrátě soudního spisu apod.

2. Pozor na potvrzení o datu doručení posledního rozhodnutí ve věci

Jak potvrzuje paní Marková, největší problém mají stěžovatelé a jejich zástupci s novým požadavkem přiložit ke stížnosti doklad o tom, kdy jim bylo doručeno poslední vnitrostátní rozhodnutí ve věci, zpravidla tedy rozhodnutí Ústavního soudu. Je tedy potřeba doložit kopii doručenky z datové schránky advokáta nebo si vyžádat potvrzení přímo od Ústavního soudu. Razítko, kterým usnesení opatřil datem sám advokát, ESLP neakceptuje.

3. Používejte jen plnou moc na formuláři

Ke stížnosti již není potřeba přikládat zvláštní plnou moc pro advokáta, je ale zapotřebí aby stěžovatel plnou moc udělil tím, že podepíše stranu 2 formuláře a aby formulář vlastnoručně podepsal advokát. Pokud advokáta zmocňuje právnická osoba, je nutné vyplnit všechna okénka části C formuláře (včetně části 16-23). Pokud je více stěžovatelů (a zároveň jsou podstatné skutkové okolnosti totožné) musí pro každého z nich být vyplněna strana 2 a podepsáno okénko č. 31. Pokud je stěžovatelů více než 5, měly by advokát předložit tabulku obsahující osobní a kontaktní údaje stěžovatelů v elektronické podobě na nosiči dat (CD, USB). Pokud se ovšem skutkové okolnosti a z nich vyplývající námitky u jednotlivých stěžovatelů liší, je samozřejmě zapotřebí podat za každého samostatnou stížnost.

Pokud je jeden stěžovatel zastoupen více advokáty, za každého zástupce by měly být vyplněny strany 1 a 2 – stěžovatel tedy každému zástupci udělí plnou moc podpisem u bodu 31. Vedle toho je zapotřebí vyplnit bod 49 a určit pouze jednoho zástupce, kterému bude ESLP doručovat.

4. Popište skutkový stav

Skutkové okolnosti a namítaná porušení musí být alespoň stručně vylíčeny na příslušných stranách formuláře. Je chybou, pokud například právě skutkové okolnosti nejsou na formuláři popsány a stěžovatelé pouze odkazují na přílohy.

5. Podávejte stížnosti včas

Z praxe vím, že se to lépe radí, než dělá, ale podání stížnosti s dostatečným předstihem před koncem šestiměsíční lhůty, zpravidla umožní „druhý pokus“, tedy doplnění všech potřebných náležitostí stížnosti ještě ve lhůtě. Doporučit tento postup lze zejména advokátům, kteří nemají s řízením před ESLP zkušenosti.

 

Aktualizace dne 31. 1. 2022: Pozor! S účinností od 1. 2. 2022 se lhůta pro podání stížnosti zkracuje na 4 měsíce.