Díky novele katastrálního zákona z roku 2013 mohou lidé využívat službu Sledování změn v katastru nemovitostí. Tato služba je poskytována přímo Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a je jeho jedinou oficiální aplikací k tomuto účelu určenou. V rámci aplikace mohou osoby, které mají některé z tzv. věcných práv k nemovitosti nebo jsou účastníky řízení o nich, sledovat změny, ke kterým u těchto nemovitostí v katastru dochází. Které osoby jsou ke sledování oprávněné, co konkrétně mohou sledovat a další užitečné informace si můžete přečíst v tomto článku.

Kdo může službu využívat?

Věcné právo v jednoduchosti znamená vztah oprávněné osoby k věci. Aby mohlo být věcné právo uplatňováno vůči třetím osobám, je důležitá i jejich publicita (jsou zveřejňována v seznamech, jako je katastr nemovitostí, aby s jejich existencí mohl být každý obeznámen). Službu sledování změn tedy mohou využít všichni oprávnění takovým věcným právem k nemovitosti. Jmenovitě se jedná o:

  • vlastníka a spoluvlastníka nemovitosti
  • zástavního a podzástavního věřitele
  • oprávněného z věcného břemene
  • oprávněného z předkupního práva (pozor, zde pouze v případě, že bylo ujednáno právě jako věcné právo)
  • nájemce nebo pachtýř nemovitosti
  • dále také oprávněný z práva zpětné koupě a oprávněný z práva lepšího kupce
  • v neposlední řadě také účastníci řízení o některém z těchto práv (příkladem může být žalobce v soudním řízení o určení vlastnického práva)

Jaké změny služba monitoruje?

V rámci služby Vám budou poskytovány informace o všech změnách, které postihují „Vaši“ nemovitost. Konkrétně se jedná o změnu právních vztahů (např. při prodeji nemovitosti), kdy dojde k zaplombování; provedení vkladu; provedení záznamu nebo zápis poznámky.

Zprovoznění, způsob doručení, cena

Uživatel si může vybrat, zda chce informace o změnách dostávat prostřednictvím datové schránky, e-mailem, nebo SMS. Pokud máte již zřízenou datovou schránku, pro aktivaci služby stačí pouze přihlášení do internetové aplikace na webové stránce . Pokud chcete využít službu skrze e-mailovou adresu nebo SMS, je třeba vyplnit tuto žádost. Tuto žádost můžete vyřídit osobně na katastrálním úřadě, kdy bude vyřízena na počkání, nebo tak učinit písemně na adresu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, tedy na adresu: Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8. Ať už žádáte u zřízení služby jakýmkoliv způsobem, vždy je třeba ověření totožnosti. V případě datové schránky či osobního vyřízení tento požadavek nepředstavuje problém – u datové schránky dojde k ověření automaticky, osobně se prokážete občanským průkazem. Pokud však žádost zasíláte poštou, nezapomeňte k ní přidat i úředně ověřený podpis.

Zřízení služby je zpoplatněno částkou 200,- v případě, že máte věcné právo k 20 a méně nemovitostem. Tento poplatek je uhrazen pouze jednorázově. Pokud však máte věcné právo k 21 a více nemovitostem, platíte 10,- za každou nemovitost ročně.

Po zřízení služby Vám bude zprovozněn zákaznický účet, ve kterém naleznete historii všech doručených změn a jejich následnou obsluhu skrze aplikaci. Přístupové údaje Vám budou doručeny buď přes datovou schránku, e-mail či SMS, nebo písemně podle způsobu, jakým jste podali žádost o její zřízení.

Za zmínku také stojí, jaké zprávy Vám budou doručovány. Tzv. provozní zprávy jsou oznámení technického rázu, které se týkají Vašeho účtu. Budou v nich tedy chodit oznámení o založení účtu, změně hesla apod. Naopak vlastní zprávy služby sledování změn Vás budou informovat o vlastní změně údajů v katastru. Pokud jste si zvolili jako médium pro doručení SMS zprávu, jejím obsahem bude vždy spisová značka a odkaz do internetové aplikace. Podle spisové značky pak v aplikaci změnu najdete.

Služba je doručena nejpozději 24 hodin od vyřízení žádosti, stejně jako potom každá změna je Vám oznámena nejpozději do 24 hodin od jejího uskutečnění.

Výhody a nevýhody, srovnání s dalšími poskytovanými službami

Jako nevýhoda se může jevit způsob určování sledovaných jednotek. Do 20 nezpoplatněných nemovitostí jsou totiž započítávány Vaše jednotky se samostatným vlastnickým právem a ty, u kterých jste veden jako spoluvlastník, zvlášť. V praxi to tedy znamená, že pokud jste vlastníkem bytové jednotky v bytovém domě, jako jedna nemovitost se počítá samostatná bytová jednotka a jako druhá společné prostory (chodby, sklep, atd.). Pokud tedy vlastníte větší počet nemovitostí, tímto dělením může dojít k situaci, kdy budete podle služby mít věcné právo k více než 20 položkám. Výhodou naopak může být to, že díky sledování všech prostor Vám budou přicházet změny týkající se i změn u těchto společných prostor. V důsledku toho budete tedy vědět o případných exekucích či změn vlastníka v rámci Vašeho bytového domu. Pokud budete službu využívat v rámci společenství vlastníků jednotek, získáte tak nejaktuálnější informace o změnách trvalého bydliště, jenž vlastníci zpravidla zapomínají oznámit. Služba může také posloužit jako upozornění pro přihlášení se k insolvenčnímu řízení.

Největší rozdíl mezi státem provozovanou veřejnou službou a soukromými službami je především jejich cena. Cenové rozpětí se pohybuje od pár desítek korun až po několik tisíc ročně za poskytování služby. Často však levnější varianty obsahují omezený počet sledovaných nemovitostí či ne velmi častou aktualizaci údajů. Některé „hlídače“ zpoplatněny být nemusí, v takovém případě však často nedostáváte všechny služby, které ostatní poskytují. Zároveň také služba poskytovaná přímo správcem katastru může představovat určitou jistotu.

Je tedy na Vás, jakou ze služeb si vyberete, nebo zda se vůbec rozhodnete ji využít. Jako pozitivní krok lze však vnímat, že přímo katastr nemovitostí tuto službu poskytuje a umožňuje tak oprávněným osobám snadnější přístup k informacím z katastru nemovitostí.

Více viz stránky služby Sledování změn v katastru nemovitostí.

Natalie Dřínovská