Přes intenzivní osvětovou činnost vyvíjenou nejen Ministerstvem spravedlnosti, ale i jinými organizacemi lze konstatovat, že přechod na novou civilní legislativu nebyl zvládnut tak hladce, jak zákonodárce očekával. Posláním tohoto krátkého textu je upozornit a popohnat bytová družstva (nebo přesněji jejich členy), která doposud své stanovy nepřizpůsobila nové úpravě (tedy především družstva menší), k činnosti, neboť dle notoricky známé zásady ignorantitia legis neminem excusat se na neznalost zákona vymlouvat nelze.

Podle ustanovení § 777 odst. 2 ZOK bylo povinností všech korporací, tedy i bytových družstev, [1] přizpůsobit do 1. července 2014 (včetně) společenskou smlouvu nové právní úpravě. S trochou nadsázky lze tedy konstatovat, že na změnu stanov bytových družstev bylo pozdě již včera. Různá média tak již několik měsíců velice správně upozorňovala, že není reálné, aby všech více než devět tisíc [2] bytových družstev stihlo uvést své stanovy do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o korporacích (dále jen „ZOK“).

Sankce v podobě zrušení korporace či pokuty [3] však bytovým družstvům hrozí až po marném uplynutí lhůty pro změnu stanov (a jejich doručení do sbírky listin) stanovené ve výzvě zaslané rejstříkovým soudem. Všem bytovým družstvům, kterých stanovy nejsou v souladu s novou právní úpravou, proto doporučujeme, aby tyto stanovy změnila co nejdříve, a to přesto, že lhůta pro splnění této povinnosti již uplynula.

Z ustanovení dosavadních stanov bytových družstev odporují nové právní úpravě například ty (demonstrativně), které upravují název (který musí nově dle § 728 ZOK obsahovat spojení „bytové družstvo“) a minimální počet členů družstva (která musí nově dle § 552 odst. 2 ZOK tvořit alespoň tři osoby), či omezují nebo vylučují možnost převodu, přechodu anebo rozdělení družstevního podílu, případně možnost výkonu dalších práv a povinností s družstevním podílem souvisejících (nová úprava zakotvuje v § 736 a násl. ZOK a explicité neomezitelnost).

V souvislosti s touto obligatorní změnou stanov považuji za vhodné doporučit členům bytových družstev, aby brali v potaz větší šíři dispozitivnosti, kterou ZOK společně se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přinášejí. Ve srovnání s právním stavem účinným před 1. lednem 2014 umožňuje nová legislativa fakultativně upravit řadu otázek dle uvážení členů jednotlivých družstev (například možnost zastavení družstevního podílu podle § 752 odst. 1 ZOK či možnost vyloučení členství právnické osoby v družstvu podle § 735 odst. 1 ZOK).

Závěrem považuji za vhodné upozornit, že dle § 731 odst. 2 ZOK je potřeba pro změnu úpravy některých náležitostí stanov souhlas všech členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří mají dle stávajícího znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Stanovy bytového družstva vyžadují rovněž obdobně jako stanovy SVJ formu notářského zápisu.

Podobně jako společenstvím vlastníků jednotek nabízíme i bytovým družstvům právní služby a konzultace nejen při změně stanov, ale i v dalších oblastech souvisejících s rekodifikací soukromého práva. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na adrese advokat@davidzahumensky.cz.

Ľuboš Šimončič

Poznámky:

[1] Podle § 727 až 757 ZOK. Do 31. prosince 2013 byla bytová družstva regulovaná obecnou úpravou družstev v § 221 až 260 zákona č. 513/1991 Sb., obchodný zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2013 v České republice 121 velkých a 9125 malých bytových družstev.

[3] Blíže viz § 104 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.