Otázka: Když zastupitelé rozhodují o námitce k územnímu plánu, musí všechny argumenty uvést v odůvodnění rozhodnutí o námitce, jak tvrdí vlastník, nebo stačí, když jsou uvedeny v celém odůvodnění územního plánu?

Odpověď:

Rozhodnutí o námitce musí splňovat nároky na rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. To znamená, že musí mít výrokovou část (námitka se zamítá/námitce se vyhovuje nebo částečně vyhovuje) a vedle toho odůvodnění, ze kterého musí být seznatelné, proč bylo o námitce rozhodnuto právě tak, jak bylo rozhodnuto. Současně ale z judikatury vyplývá, že je důvody pro rozhodnutí hledat rovněž v celém odůvodnění územního plánu a že pokud jsou uvedeny v jiných kapitolách, je nutno k nim přihlížet:

„Namítá-li navrhovatel, že vypořádání jeho námitek sestává pouze z obecných frází, musí k tomu soud podotknout, že určitá míra obecnosti je při vypořádání námitek podaných k návrhu územního plánu nezbytná. Současně je třeba zohlednit, že – jak správně uvádí odpůrkyně ve vyjádření k návrhu – důvody pro to, proč odpůrkyně námitce navrhovatele nevyhověla, nelze hledat pouze ve vlastním vypořádání námitek, nýbrž i v obecné části odůvodnění napadeného OOP. V ní odpůrkyně (resp. zpracovatel podle jejího zadání) formulovala určité obecné vůdčí ideje, stejně jako jsou tyto ideje obecně vyjádřeny v nadřízených stupních územně plánovací dokumentace a ve stavebním zákoně.

Jakým způsobem je třeba napadené OOP jako celek číst, ukázala odpůrkyně ve svém vyjádření k návrhu. Navrhovatel nemá pravdu, pokud tvrdí, že se tím pouze snaží napravit nedostatky odůvodnění napadeného OOP. Odpůrkyně vesměs pracuje s citacemi relevantních částí odůvodnění napadeného OOP, a to tak, že je z nich zjevné, proč navrhovatelovy pozemky nezařadila do zastavitelných ploch.“  (Rozsudek KS Praha čj. č. j. 55 A 62/2022- 59 ze dne 22. 11. 2022).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.