Otázka: Můžeme vydat odpadovou vyhlášku, která by byla pro lidi s trvalým pobytem v obci příznivější?

Odpověď:

Obecně závazné vyhlášky zavádějící poplatek za komunální odpad řeší zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v § 10d a násl. Obecně závazné vyhlášky musí respektovat mimo jiné zásadu nediskriminace, jinak hrozí, že dojde k pozastavení jejich účinnosti ze strany Ministerstva vnitra a následně ke zrušení Ústavním soudem. Mnohé obce se ale z mnoha důvodů snaží zvýhodňovat svoje vlastní občany: Lze přes výše uvedené vydat OZV, která by zlepšovala postavení lidí s trvalým pobytem a současně nebyla problematická z hlediska nepřípustného rozlišování?

Jednoduchá odpověď zní, ano, jde to – je třeba najít legitimní důvody, kvůli kterým obec na zmíněné řešení přistoupí. Příkladem je jedna obec, o jejíž OZV už Ústavní soud rozhodoval. Zastupitelé v oné kauze dali do OZV následující definic „Tato obecné závazná vyhláška stanoví pravidla, kterými se řídi Systém pytlového sběru. Účastníkem Systému pytlového sběru je každá fyzická osoba s trvalým pobytem hlášeným na území města M., která se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce zaregistruje k účasti v Systému pytlového sběru dle čl. 11 odst. 2 této obecně závazné vyhlášky.“ MV ČR dalo věc k Ústavnímu soudu mj. proto, že (zjednodušeně) OZV umožnila zapojení se do pytlového sběru pouze fyzickým osobám s trvalým pobytem na území obce, což představovalo neodůvodněné rozdílné zacházení s určitou skupinou obyvatel na úkor jiné skupiny, a je tedy v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nyní se dostáváme k onomu legitimnímu cíli, který obec přijetím OZV sledovala: „Vzhledem k prvně uvedenému cíli Ústavní soud připomíná, že obec má ve smyslu ustanovení § 35 odst. 2 zákona o obcích uspokojovat, mimo jiné, potřeby občanů v oblasti výchovy, vzdělávání a kulturního rozvoje, k nimž lze řadit i výchovu k šetrnému chování k přírodě a životnímu prostředí obecně [viz i § 10 písm. c) zákona o obcích]. Město M. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017, která tzv. Systém pytlového sběru zavedla, přijalo výslovně i s odkazem na ustanovení § 35 zákona o obcích.

Ve vztahu k druhému cíli je pak nutné zohlednit, že není samoúčelný, protože zvýšení daňových příjmů města z důvodu navýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem se odráží v širší možnosti města působit opět ve prospěch svých občanů, případně dalších osob, které ve městě žijí, pracují či ho z jiných důvodů navštěvují, jelikož mu umožňuje realizovat projekty, na které by za jiných okolností finančně dosáhnout nemuselo. Ústavní soud zároveň poukazuje na to, že jak v rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva vnitra, tak ve vyjádření k návrhu, který je předmětem řízení před Ústavním soudem, město M. zároveň zdůrazňovalo, že zvýhodnění občanů města je uznáním toho, že institut občanství obce není možné redukovat jen na výkon aktivního či pasivního volebního práva či práva hlasovat v místním referendu.

Ústavní soud v této souvislosti reflektuje, že občanství obce má i složku spíše mimoprávní, která se projevuje v pocitu přináležitosti k obci, k místu, kde jsem „doma“. Obec může tuto užší vazbu k vlastním občanům zohledňovat, protože je, už na základě Ústavy, především samosprávným společenstvím svých občanů (čl. 100 odst. 1 Ústavy)…

V případě nadstandardní složky systému sběru komunálního odpadu ve formě tříděného pytlového sběru v M. se nejeví nelegitimní, pokud město usoudí, že v této formě upřednostní osoby, jejichž vztah k městu je trvalejšího rázu a bývá zformalizován právě institutem trvalého pobytu, čímž zároveň silněji podporuje i výše zmíněný legitimní cíl podpory ochrany životního prostředí a uspokojování potřeb občanů v oblasti výchovy k šetrnému vztahu k přírodě, a to obecně i místně.

Obec totiž touto formou do osob s trvalým pobytem v podstatě výchovně, finančně i administrativně investuje. To, že obec peněžní pobídkou zároveň motivuje osoby k zformalizování svého vztahu k ní, na legitimnosti tohoto kritéria, jakož i zvoleného prostředku, neubírá.“ (Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 48/18 ze dne 4. 6. 2019).

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY K ÚZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME.