Dotaz: Naše obec vybudovala novou kanalizaci a chtěla by zavést poplatek za zhodnocení stavebního pozemku. Můžeme jej zavést i pro pozemky, které jsou podle územního plánu v zastavitelných plochách, ale doteď nejsou zastavěny a jde podle katastru o ornou půdu?

Základní je pro zodpovězení této otázky definice pojmu „stavební pozemek“. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích odkazuje na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Pokud jsou pozemky, ke kterým obec přivedla kanalizaci či vodovod a ráda by za to získala od vlastníků poplatek za zhodnocení těchto pozemků, pozemky zastavěnými, problém nevzniká. Jsou automaticky stavebními.

Větší problém je u pozemků dosud nezastavěných, což bude v zastavitelných plochách mnohem častější situace. Pokud už pro pozemek bylo vydáno příslušné „povolení“ podle stavebního zákona, na základě kterého lze stavbu realizovat, považuje se pozemek rovněž za stavební. Pokud k tomu ale zatím nedošlo, obec se dostává do úzkých. Podle striktního výkladu, který zastává při kontrole obecně závazných vyhlášek ministerstvo vnitra, se může poplatková povinnost vztahovat jen na vlastníky pozemků, které byly stavební v okamžiku, kdy kolaudace vodovodu či kanalizace nabyla právních účinků. I kdyby se pozemek na základě územního souhlasu stal stavebním třeba pouhý den poté, už se na jeho vlastníka poplatková povinnost podle názoru ministerstva nevztahuje.

Obce mají tedy značně svázané ruce a místní poplatek mohou (pokud nechtějí riskovat soudní spory) využívat jen u omezené množiny pozemků. Pro zastavitelné plochy podle územního plánu, ke kterým obec přivedla kanalizaci či vodovod, je pak stávající právní úprava prakticky nevyužitelná, protože se nebude ve většině případů o stavební pozemky jednat.

Ministerstvo vnitra konkrétně např. uvádí: „Ministerstvo vnitra v této souvislosti konstatuje, že z obsahu OZV, jakož i zaslaného znaleckého posudku, je patrné, že evidentní snahou obce je zatížit předmětným poplatkem ty vlastníky pozemků, ke kterým obec přivedla technickou infrastrukturu (zasíťovala je), ale které v okamžiku, kdy k této skutečnosti došlo, nebyly ještě stavebními pozemky ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“). Uvedený záměr obce přitom není právně realizovatelný…Jak Ministerstvo vnitra obce upozorňuje ve svých metodických materiálech, „[p]oplatku podléhá pouze zhodnocení těch pozemků, které byly v okamžiku vzniku možnosti připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (v okamžiku kolaudace příslušného vodovodního nebo kanalizačního řadu), pozemky stavebními. Předmětem poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace je dle § 10c zákona o místních poplatcích zvýšená hodnota stavebního pozemku. Ke zvýšení hodnoty stavebního pozemku dochází v okamžiku vzniku možnosti jeho připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, k níž dochází v okamžiku kolaudace shora zmíněného vodovodního nebo kanalizačního řadu.“

Domníváme se, že nejlepším řešením by byla novelizace zákona o místních poplatcích, aby bylo najisto postaveno, že obce mohou zpoplatnit i ty pozemky, které se stavebními stanou až po okamžiku kolaudace, byly-li skutečně možností připojení se k vodovodu nebo kanalizaci zhodnoceny. To je důležité i proto, aby se zabránilo diskriminaci vlastníků – mnohdy by totiž stačilo si jen správně vypočítat, kdy jít na stavební úřad, aby územní souhlas vlastník získal až po kolaudaci vodovodu nebo kanalizace a pak by se na rozdíl od souseda, který stavěl o něco dřív, placení poplatku vyhnul, ale připojit by se k veřejné infrastruktuře mohl (a také pozemek by tou možností zhodnocený byl).

TENTO DOTAZY BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.

Místní poplatek a výstavba vodovodu nebo kanalizace ve 25 otázkách a odpovědích

Co a jak může obec v takové situaci udělat a zda pro ni řešení může představovat zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku stavbou vodovodu nebo kanalizace, se dočtete právě v tomto stručném manuálu. Koncipovali jsme jej jako odpovědi na nejčastější otázky, které nám naši klienti, samosprávy, pokládají.

Manuál je dostupný ke stažení zde.

Aktuální zkušenosti a přístup ministerstva vnitra je pak popsán zde.