O nové judikatuře k nutnosti vést spis pro územní plán jsme již psali. Nyní na ni zareagovalo i ministerstvo pro místní rozvoj a vydalo nové metodické sdělení s názvem Vedení spisu při pořizování opatření obecné povahy na úseku územního plánování.

Co najdete v nové metodice MMR?

V uvedeném dokumentu se mj. dočtete: „Podmínkou pro nahlédnutí do „nezveřejněných“ dokumentů ve spisu by pak mělo být prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu na nahlédnutí do právě těchto konkrétních listin, které například mohly vést k nevyhovění námitce nebo připomínce apod., ale v příslušné fázi projednávání (po zařazení úplně zpracovaného dokumentu – listiny do spisu). Při posuzování právního zájmu nebo jiného důležitého důvodu lze proto jako důvod odepření nahlížení do spisu odkázat na „neúplnost rozpracovaných dokumentů – listin“.

Problematika nahlížení do spisu k územně plánovací dokumentaci má tedy podotázky „kdo“ a „kdy“ do jaké části spisu v jaké fázi pořizování, respektive projednávání územně plánovací dokumentace, může nahlížet. Osoba žádající o nahlížení do spisu musí důvody, které ji opravňují nahlédnout do spisu, prokázat ve své „žádosti“. Bude proto na orgánu územního plánování jejich posouzení a vyhodnocení a případné vyhovění nebo odmítnutí žádosti…

V případě, že na základě posouzení podle § 38 odst. 2 správního řádu dospěje orgán územního plánování k závěru, že odepře žadateli nahlížet do spisu nebo jeho části (například z důvodu, že by tím bylo porušeno právo dalších dotčených osob anebo veřejný zájem), vydá o tom usnesení podle § 38 odst. 5 správního řádu, kde s odkazem na příslušné ustanovení zákona srozumitelným a přezkoumatelným způsobem odůvodní toto odepření (například omezí nahlížení do části písemností, které jsou součásti spisu, odkazem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, kde subjektem údajů se rozumí výlučně fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují). Nelze totiž vyloučit, že by se například dotčené osoby mohly stát terčem šikany ze strany jiných dotčených osob.“

Závěr

Věříme, že tato metodika přispěje ke zkvalitnění procesu územního plánování a hlavně povede k tomu, že obce budou svoje územní plány dostatečně odůvodňovat a budou pečlivě zvažovat regulaci, což nade vší pochybnost povede k tomu, že územní plány budou mít větší šanci na úspěch při soudním přezkumu.

Metodika MMR je dostupná online zde.

Více o nedávné judikatuře týkající se územních plánů se dočtete zde.