S ohledem na to, že někteří klienti se na nás obracejí s žádostí o podání stížnosti k Evropskému soudu do Štrasburku v případě, kdy neúspěšně usilovali o povolení obnovy řízení, rozhodli jsme se zveřejnit tuto krátkou informaci, jak to s možností obracet se na ESLP v těchto věcech je.

Řízení o povolení obnovy řízení v civilních i trestních věcech přezkumu ze strany ESLP nepodléhá

Jak vysvětluje komentář k Úmluvě:

Článek 6 EÚLP v zásadě nepodléhá řízení, v němž se rozhoduje o návrhu na povolení obnovy řízení, a to jak v trestních [viz např. Vebiu proti České republice, rozhodnutí, 26. 7. 2003, č. 46168/99, oddíl 2; Kulnev proti Rusku, rozhodnutí, 18. 3. 2010, č. 7169/04, oddíl 1], tak v civilních věcech [viz např. Jussy proti Francii, rozsudek, 8. 4. 2003, č. 42277/98, § 18; srov. však Melis proti Řecku, rozsudek, 22. 7. 2010, č. 30604/07, § 18–20]. Platí to i pro návrhy na obnovu řízení po vydání odsuzujícího rozsudku ESLP [Öcalan proti Turecku, rozhodnutí, 6. 7. 2010, č. 5980/07, oddíl II; Fischer proti Rakousku, rozhodnutí, 6. 5. 2003, č. 27569/02].“ (Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech – Komentář. C. H. Beck Praha, 2012. ISBN: 978-80-7400-365-3.)

V těchto věcech tedy bohužel nemá smysl se na ESLP obracet.

Ve správním řízení to může být jinak

Ve správním řízení může být situace hodnocena odlišně, jak ESLP uvedl v rozsudku Mazurek proti Polsku, ze dne 11. 1. 2011, č. 41265/05. ESLP poukázal na to, že obecnou vlastností správních řízení je, že mohou být obnovena a znovu provedena, pokud se to ukáže jako nezbytné s ohledem na vývoj okolností daného případu. Pak výše uvedený princip o neaplikovatelnosti čl. 6 nemusí být aplikován striktně.

Po povolení obnovy se již čl. 6 Úmluvy aplikuje

Jiná situace nastává, pokud již obnova řízení v civilní či trestní věci byla povolena. Pak se podle rozsudku Mukhutdinov proti Rusku ze dne 10. 6. 2010, č. 13173/02 záruky čl. 6 na obnovené řízení zase vztahují.

 

Upozornění: Lhůta na podání stížnosti k ESLP byla zkrácena z 6 na 4 měsíce.