V předchozím článku jsme se věnovali regulačním plánům na žádost. Nyní se podíváme na ty z podnětu.

Pro problematiku regulačních plánů doporučujeme zajímavou metodiku ministerstva pro místní rozvoj: Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi.

Příprava zadání a návrhu regulačního plánu

O pořízení regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo z vlastního nebo jiného podnětu. Může tak učinit ve dvou situacích. Za prvé může být pořízení regulačního plánu podmínkou územního plánu obce pro další rozhodování v území. V takovém případě je pak v tomto územním plánu obsaženo jeho zadání a stanovena lhůta, do kdy musí být regulační plán z podnětu vydán, jinak podmínka padá a území je regulováno jen územním plánem. Za druhé může zastupitelstvo rozhodnout o pořízení regulačního plánu prakticky kdykoli, i když územní plán nic takového nenařizuje.

Regulační plán z podnětu se pořizuje obdobně jako územní plán. Vyjadřují se k němu občané, vlastníci nemovitostí a dotčené orgány uplatňují stanoviska.

Na rozdíl od regulačního plánu na žádost platí náklady na zpracování plánu obec. Pokud by ale zpracování bylo vyvoláno výhradní potřebou někoho jiného, může zastupitelstvo rozhodnout, že tato osoba také uhradí náklady na zpracování návrhu a mapové podklady. Náklady spojené s projednáním hradí pořizovatel.

Specifikem regulačního plánu z podnětu je, že může být současně pořizován regulační plán a změna územního plánu, která je tímto regulačním plánem vyvolána. Vydání takové změny je podmínkou pro vydání samotného regulačního plánu.

Regulační plány z podnětu je možno také měnit, a to i ve zkráceném režimu.

Jak dlouho platí regulační plán z podnětu?

Pokud nenahrazuje regulační plán územní rozhodnutí, doba jeho platnosti se nestanovuje. Pokud toto rozhodnutí nahrazuje, platí obecně 3 roky (nanejvýš 5 a tato doba může být v odůvodněných případech prodloužena). Regulační plán nepřestane platit, pokud už na jeho základě byl vydán akt, který investora opravňuje realizovat projekt.

Regulační plán z podnětu lze i zrušit rozhodnutím zastupitelstva.