Spolky, které byly založeny před rokem 2014, už nemusejí přizpůsobovat svůj název požadavkům občanského zákoníku. Na konci roku 2016 byla tato povinnost zrušena. Název dřívějších občanských sdružení tedy již nemusí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ či zkratku „z. s.“ Stále ale platí povinnost přizpůsobit stanovy a doplnit informace o orgánech spolku do veřejného rejstříku.

Dřívější povinnost spolků vzniklých před 31. 12. 2013 přizpůsobovat název § 216 OZ

Podle ustanovení § 216 občanského zákoníku musí název spolku obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.

Dle ustanovení § 3042 občanského zákoníku odporuje-li název právnické osoby ustanovením občanského zákoníku (tedy u spolků požadavkům stanoveným v ustanovení § 216 občanského zákoníku) přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti (tedy od 1. 1. 2014). Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

V posledních letech tak většina spolků vzniklých před účinností nového občanského zákoníku stála před otázkou, zda jejich název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“, nebo zda existují důležité důvody, které by odůvodňovaly ponechání starého názvu beze změn.

Odpovědět na danou otázku se přitom zdálo být důležité. Pokud totiž spolek nepřizpůsobil svůj název požadavkům občanského zákoníku ve lhůtě 2 let, mohl rejstříkový soud podle ustanovení § 9 odst. 1 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vyzvat spolek ke zjednání nápravy. Pokud ve stanovené lhůtě spolek nápravu nezjednal, mohl soud i bez návrhu rozhodnout o zrušení daného spolku s likvidací, byl-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob.

Nově již spolky vzniklé před 31. 12. 2013 nemusí název přizpůsobovat § 216 OZ

Dne 30. 12. 2016 byl vyhlášen zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, jenž v čl. II. bodu 6 říká, že „[s]polek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.“

Z uvedené novely občanského zákoníku jednoznačně plyne, že spolky vzniklé před 31. 12. 2013 (dřívější občanská sdružení) nemusí měnit svůj název, tak aby byl v souladu s požadavky ustanovení § 216 NOZ. Název spolků vzniklých před 21. 12. 2013 tak nemusí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ či zkratku „z. s.“

Jaká byla praxe soudů ohledně povinnosti měnit název před novelou?

Když jsme za spolek s mnohaletou historií a nezaměnitelným názvem podali ke Krajskému soudu v Brně návrh na zápis určitých údajů do veřejného rejstříku (Spolek však neměnil svůj název dle požadavků § 216 občanského zákoníku – nenavrhoval žádnou změnu zápisu údajů týkajících se názvu spolku.), soud reagoval tím, že kromě jiného vyzval spolek ke změně názvu, aby odpovídal požadavkům ustanovení § 216 občanského zákoníku. V následných námitkách jsme za spolek argumentovali nejen tím, že není vůbec na místě, aby v řízení o předmětném návrhu spolku soud požadoval změnu názvu, kdy takový postup je postupem ultra vires, ale rovněž tím, že na spolek se vztahuje výjimka dle ustanovení § 3042 věty druhé občanského zákoníku.

Aniž by se však soud uvedenými námitkami řádně zabýval, zamítl celý návrh na zápis změn (i těch, které byly řádně doložené) s poukazem na nedoložení všech požadovaných podkladů. Na základě odvolání bylo rozhodnutí krajského soudu zrušeno s poukazem na to, že v případě, když spolek tvrdí, že existují důležité důvody, pro které spolek není povinen přizpůsobit název spolku ustanovení § 216 občanského zákoníku, má soud povinnost zabývat tvrzením spolku o tom, proč nemění svůj název tak, aby byl v souladu s ustanovením § 216 občanského zákoníku (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 5 Cmo 58/2017).