Nejvyšší soud usnesením z října 2015, které nám však bylo doručeno až před několika dny, vyhověl našemu dovolání a zrušil rozhodnutí Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně, kterými byl náš klient uznán vinným ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Ve svém vyjádření k dovolání se na naší stranu postavil i Nejvyšší státní zástupce, který jednoznačně souhlasil s naší argumentací týkající se nesprávního postupu výše jmenovaných soudů.

Skutkový stav

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se dle § 274 odst. 1 trestního zákoníku dopustí ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.
U citovaného trestného činu je problematickou otázka, kdy je osoba ve stavu vylučujícím způsobilost (např. k řízení motorového vozidla). Právě dosažení tohoto stavu je rozdílem mezi přestupkem a trestným činem. U alkoholu je hranice mezi tím, kdy je osoba ještě způsobilá k řízení (a dopouští se tudíž jenom přestupku) a kdy je již ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení (a dopouští se trestného činu) stanovena hladinou 1 ‰ alkoholu v krvi. U THC však není možné určit jednoznačnou hranici právě s ohledem na individuální působení této látky na organizmus člověka.
Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se měl náš klient dopustit tím, že řídil pod vlivem THC. Klient se dne 25. 5. 2013 účastnil párty u Anthroposu, kde večer přijal THC ve formě cigarety (tuto skutečnost nijak nepopírá). Byl si vědom toho, že druhý den musí řídit automobil a tak si šel lehnout poměrně brzo do svého auta, kde do rána přespal. Druhý den společně s několika známými vyrazil z místa oslavy, ale byl okamžitě zastaven policejní hlídkou (policie zastavovala každé auto, které uvedenou párty opouštělo). Test na přítomnost alkoholu v krvi byl negativní, avšak při odběru krve bylo zjištěno, že klient měl 9,7 ng/ml THC v krvi.

Rozhodnutí prvoinstančního a odvolacího soudu

U THC není, na rozdíl od alkoholu, oficiální hranice pro rozlišení, kdy se jedná o přestupek a kdy o trestný čin. Dle aktuální judikatury NS ČR (sp. zn. 8 Tdo 449/2010) je tak nutné pořídit znalecké posudky z oboru toxikologie a oboru psychiatrie, jejichž úkolem je posoudit, zda řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, tedy zda se jednalo o trestný čin nebo o přestupek. Bez těchto znaleckých posudků není možné osobu odsoudit.

Soudce městského soudu postupoval v případě našeho klienta v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR. Soudce se však spokojil pouze s posudkem z oboru toxikologie a na základě vlastního uvážení dospěl k závěru, že náš klient byl v čase řízení ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla.

Soudce tak nejen, že nerespektoval současnou judikaturu, ale svůj laický úsudek (soudce nemá žádné vzdělání v oblasti psychiatrie a musí být na něj v této věci nazíráno jako na laika) o psychickém stavu klienta v čase řízení si vytvořil v rozporu s dostupnými důkazy: záznamem o vyšetření a odběru krve, na který policejní hlídka klienta odvezla. V uvedeném záznamu doktorka uvedla, že vědomí klienta bylo jasné, chování zdvořilé, nálada normální, spojivky normální, chůze jistá, pokus prst – nos byl v normě, pokus stoj o jedné noze byl v normě, pokus předklon – záklon byl v normě, nystagmus byl v normě, Rhombergův test byl rovněž v normě (všechny reakce klienta byly tudíž „normální“). Doktorka navíc sama klientovi během vyšetření sdělila, že neshledává důvod pro odběr krvi. Uvedený záznam byl jediným vyjádřením psychiatra, které měl soud k dispozici a jednoznačně prokazoval, že klient nebyl ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla.

Krajský soud se ztotožnil s názorem prvoinstančního soudu.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Proti výše popsaným rozhodnutím soudů jsme jménem našeho klienta podali dovolání. Nejvyšší soud ČR usnesením ze dne 27. října 2015, sp. zn. 6 Tdo 1019/2015, zrušil rozhodnutí městského soudu i krajského soudu.

Učinil tak z důvodu, že soudy nerespektovaly ustálenou judikaturu NS: „Podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu na základě poznatků o množství a druhu návykové látky, eventuálně její koncentraci, době, po kterou ji měl pachatel v těle, zjištěných reakcích a jednání pachatele přibraný znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, určí, zda a jak byl pachatel ovlivněn návykovou látkou v době řízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. 8 Tdo 449/2010, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 23/2011). Na jeho podkladě poté soud stanoví, zda jde o stav vylučující způsobilost vykonávat činnost, při které by obviněný mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Bez náležitého zjištění a objasnění všech těchto skutečností jak jednotlivě, tak v jejich souhrnu nelze přesvědčivě uzavřít, zda obviněný naplnil znaky trestného činu podle § 274 tr. zákoníku, anebo méně závažného jednání srovnatelného s přestupkem…“

I státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství shledal důvodnou naši námitku (vznesenou v dovolání), že soudy věc nesprávně posoudily jako trestný čin, ačkoli šlo o přestupek. Ve svém vyjádření k dovolání rovněž upozornil na potřebu zjišťovat konkrétní stav ovlivnění návykovou látkou pomocí znalce.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství rovněž upozornil na stanoviska odborníků stran stupně koncentrace účinné látky, při níž je vyloučena způsobilost řídit vozidlo (zejména Odborné stanovisko České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně a ústavní znalecký posudek Psychiatrické léčebny Bohnice učiněný v jiné trestní věci, kde bylo za hranici hladiny určeno 10 ng/ml THC v krvi a více).

Je zarážející, že Městský soud v Brně a Krajský soud v Brně neznal (nebo se rozhodl ignorovat) ustálenou judikaturu, která právě říká, že je nutné provést znalecké zkoumání znalcem z odvětví psychiatrie.

Co bude dále?

V důsledku neznalosti (či ignorace) ustálené judikatury ze strany Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně tak zbytečně došlo k prodloužení celého řízení o dva a půl roku. Řízení je totiž nyní v podstatě opět na začátku. Městský soud se rozhodl napravit svou chybu a vyžádal si nyní posudek od znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Pro našeho klienta, který není z Evropy, to znamená, že bude muset přijít jenom kvůli vypracování posudku.

O další vývoji případu budeme informovat.

Klient souhlasil se zveřejněním případu právě ve snaze upozornit na nesprávný postup soudu. O našem případu tak přinesly informace i Lidovky.cz v článku Izraelec u nás nemohl studovat kvůli THC v krvi. Soudy však chybovaly, neměly klíčový posudek.