Pro řízení o ústavní stížnosti je krom případů, kdy je stěžovatel sám advokátem, povinné zastoupení ze strany člena advokátního stavu. I tak se ale někdy stává, že stěžovatelé, kteří již ústavní stížnost neúspěšně podali, zvažují, zda se nechají také při podání stížnosti k ESLP zastoupit advokátem, nebo zda si tuto stížnost podají sami.

Kdy je zastoupení advokátem povinné?

První rovinou věci je otázka povinného zastoupení. Zde lze konstatovat, že si stěžovatel stížnost může sepsat také sám. Jak uvádějí pokyny ze strany ESLP (verze z roku 2022):

„Pro podání stížnosti k Soudu NEMUSÍ být stěžovatel právně zastoupen. Pokročí-li řízení o stížnosti do stadia, v němž je zastoupení advokátem nezbytné, je o tom stěžovatel informován. V této fázi, tj. po rozhodnutí Soudu vyrozumět o stížnosti příslušnou vládu a vyzvat ji k předložení písemného stanoviska, lze stěžovateli přiznat bezplatnou právní pomoc, pokud nemá dostatečné prostředky na zaplacení nákladů právního zastoupení a pokud je poskytnutí takové pomoci nezbytné pro řádné projednání věci. Stěžovatel je o této možnosti včas informován.“

Povinné zastoupení advokátem tedy není pro podání samotné stížnosti, ale až po fázi poté, co je stížnost komunikována vládě.

Lze zastoupení advokátem doporučit?

Druhou rovinu představuje otázka, zda je zastoupení advokátem pro sepis a podání stížnosti vhodné. Zde lze jednoznačně konstatovat, že to lze jen doporučit. Sepis stížnosti k ESLP je velmi specifickou právní službou. Faktem zde totiž je, že naprostá většina podané stížností není vůbec podrobena věcnému přezkumu, ale je odmítnuta samosoudcem pro zjevnou neopodstatněnost. Případně stížnost pro formální vady není vůbec přijata pokud stěžovatel podal stížnost až ke konci lhůty, tak již nemá možnost opravenou stížnost podat znovu.

Nejen, že tedy ldy doporučit podání stížnosti advokátem, ale rozhodně lze doporučit, aby se jednalo o advokáta, který má s tímto typem právních služeb zkušenost. Opravdu totiž nestačí „trochu přeformulovat“ podanou ústavní stížnost, ale věc je vhodné soudcům ESLP předložit optikou jejich vlastní judikatury. Praktické tipy pro podání stížnosti lze najít např. v rozhovoru, který jsem vedl s právničkou české sekce ESLP Irenou Markovou.

Ve skutečnosti může šance věci na úspěch u ESLP zvýšit už to, pokud je ještě na úrovni domácích soudů věc se specialistou na judikaturu ESLP konzultována. Zejména to pak platí pro přípravu ústavní stížnosti. Pokud totiž některý argument nebyl před vnitrostátními soudy (a zejm. pak soudem ústavním) uplatněn, pak je pravděpodobné, že jej nebude možné uplatnit ani před ESLP z důvodu nevyčerpání opravných prostředků (to ESLP posuzuje tak, že nestačí, aby např. byla ústavní stížnost podána, ale pokud chce účastník argumentovat porušení kontradiktonosti řízení ze strany Nejvyššího soudu, je povinen daný argument nejprve uplatnit u Ústavního soudu).

 

Naše advokátní kancelář má se stížnosti k ESLP zkušenosti, v letošním roce jsme již dosáhli u ESLP úspěchu. Nabízíme tak zhodnocení možnosti podat stížnost k ESLP, případně pak konzultace či právní podporu při sepisu a podání stížnosti do Štrasburku.