Dnešního dne Evropský soud pro lidská práva ve věci Janáček proti České republice shledal, že Ústavní soud porušil práva našeho klienta tím, že mu nedal možnost reagovat na vyjádření účastníků řízení o ústavní stížnosti.

Jak sám ESLP v rozhodnutí konstatuje, ne vždy v podobných případech stěžovatelům vyhoví. V některých případech zamítl stížnosti na to, že Ústavní soud nesdělil vyjádření některého z účastníků řízení s tím, že „stěžovatel neutrpěl žádnou podstatnou nevýhodu ve smyslu čl. 35 odst. 3 písm. ve znění platném před vstupem v platnost Protokolu č. 15 k Úmluvě“ (viz mj. Čavajda proti České republice, č. 17696/07, 29. března 2011 a Matoušek proti České republice, č. 9965/08, 29. března 2011).“

ESLP zde zohlednil dva faktory: „že předmětná vyjádření se omezila na pouhý odkaz na vlastní rozhodnutí příslušného účastníka přijatá ve věci a že Ústavní soud své rozhodnutí nezaložil na nesdělených vyjádřeních. Soud se domníval, že v takových případech by bylo z hlediska řádného výkonu spravedlnosti v duchu procesní ekonomie nadbytečné, aby Ústavní soud předkládal své připomínky stěžovateli k případné odpovědi.“

V případě pana Janáčka se ale vyjádření obecných soudů neomezila na pouhý odkaz na jejich příslušná rozhodnutí přijatá ve věci, ale šla nad rámec důvodů uvedených v těchto rozhodnutích (viz body 18, 19 a 20 rozsudku). Ústavní soud navíc své závěry formuloval tak, že z nich skutečně vycházel.

ESLP tak konstatoval, že tyto skutečnosti jasně odlišují projednávanou věc od výše uvedených případů. ESLP dále zdůraznil, že principy, z nichž vychází jeho judikatura týkající se rovnosti zbraní a spravedlivého řízení, musí být chápány tak, že vyžadují aby Ústavní soud ve všech případech, kdy rozhodne, že není třeba sdělovat připomínky jedné strany ostatním účastníkům řízení před ním, ve svém rozhodnutí jasně uvedl důvody, pro které k takovému závěru dospěl.

ESLP tak rozhodl, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces, zaručeného čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Dále ESLP stěžovateli přiznal náhradu nákladů zastoupení ve výši asi 1.400 EUR.

Doufejme, že soudci Ústavního soudu toto rozhodnutí ESLP přijmou jako zpětnou vazbu, která může zlepšit fungování justice v ČR.

Rozhodnutí ESLP je v anglickém jazyce dostupné zde.

K problematice kontradiktornosti řízení a rovnosti zbraní jsme podrobněji psali zde.