V době psaní tohoto článku bylo v evidenci dětských skupin, kterou vede ministerstvo práce a sociálních věcí, zapsáno asi 1500 subjektů s celkovou kapacitou, která se blíží číslu 20 tisíc míst. Jak založit dětskou skupinu a jak získat oprávnění k jejímu provozování?

Co je to dětská skupina?

Dětské skupiny jsou službou péče o dítě, která je postavena na neziskovém základu. Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost, která spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od šesti měsíců do zahájení povinné školní docházky. O děti mladší jednoho roku je možné pečovat jen ve skupině nejvýše čtyř dětí mladších čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

Základní právní rámec obsahuje z. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování této služby. Od 1. 10. 2021 je účinná novela zákona, která, přináší některé změny v souvislosti se zavedením příspěvku na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu nebo standardů kvality.

Kdo může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině?

Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek nebo jím založená nebo zřízená právnická osoba, obecně prospěšná společnost, ústav, nadace, nadační fond, spolek vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech či pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4 dětí.

Pokud zvažujete založení dětské skupiny a nejste zaměstnavatelem, který by to plánoval pro své zaměstnance, tak v zásadě v úvahu přichází 2 neziskové právní formy obsažené v občanském zákoníku: (1) zapsaný spolek a (2) zapsaný ústav. Vybrat, zda zvolit formu ústavu nebo spolku, vám pomůže náš starší článek.

Oprávnění k poskytování služby a evidence poskytovatelů

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině je možné pouze na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů, kterou vede ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost o zápis do evidence lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace MPSV, která je přístupná zde.

Jak jsme už psali, pokud právnická osoba žádá o zápis činnosti poskytování služby péče v dětské skupině do veřejného rejstříku, je potřeba, aby již byla zapsána v evidenci. Podle rozhodnutí vrchního soudu by si rejstříkový soud měl sám zjistit, zda osoba v evidenci zapsána je nebo není, ale pro jistotu lze doporučit na danou skutečnost soud výslovně upozornit, aby nedošlo ke zbytečným zdržením v rejstříkovém řízení.

MPSV připravilo metodické materiály pro poskytovatele a také odpovědi na nejčastější dotazy.

Zakládáte neziskovou organizaci pro činnost dětské skupiny? Rádi Vám pomůžeme!