Otázka: Jak se schválený územní plán zveřejňuje?

Odpověď:

V zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon se v § 43 odst. 4 uvádí, že se územní plán vydává formou opatření obecné povahy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Podle jeho § 173 odst. 1 platí, že opatření obecné povahy, které musí obsahovat odůvodnění, správní orgán oznámí veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Důležité je, jak má veřejná vyhláška vypadat. K tomu dal Nejvyšší správní soud poměrně důležitý návod: „

V metodickém sdělení ministerstva pro místní rozvoj se uvádí: : „Vzhledem k tomu, že veřejná vyhláška o vydání územního plánu je písemností zastupitelstva, má být na hlavičkovém papíru příslušné obce, nikoliv na hlavičkovém papíru pořizovatele (úřadu). Písemnost se v záhlaví označí uvedením slova „obec“ („město“, „městys“) a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil (tj. zastupitelstva). Ve vyhlášce musí být uvedeno, že zastupitelstvo obce vydává územní plán, resp. jeho změnu, a písemnost musí být opatřena kulatým razítkem.“

Toto sdělení reaguje na judikaturu Nejvyššího správního soudu: „: „Pro posouzení výše předestřené námitky nutno zopakovat, že v řízení před krajským soudem byla odpůrcem předložena pouze kopie veřejné vyhlášky o vydání ÚP Ráby vydaná pořizovatelem (Magistrát města Pardubice); právě tato měla být vyvěšena na úřední desce odpůrce. Při jednání před krajským soudem starosta odpůrce uvedl, že pouze předává informaci od předchozích zástupců obce s tím, že na úřední desce byla vyvěšena veřejná vyhláška na hlavičkovém papíru Magistrátu města Pardubice; v dnešní době přitom nemají jiný důkaz k tomu, že by na úřední desce visel jiný dokument (srov. Protokol o jednání ze dne 11. 9. 2019, č. j. 52 A 75/2017 – 352).

Nejvyšší správní soud se proto ztotožňuje s krajským soudem ve skutkovém zjištění, že odpůrce sám vydání ÚP Ráby s největší pravděpodobností neoznámil vlastní veřejnou vyhláškou na své úřední desce. Nad rámec toho kasační soud koriguje názor krajského soudu tak, že případná pochybnost v tomto ohledu jde k tíži odpůrce, neboť ten měl zákonnou povinnost toto učinit, pročež má být schopen řádné splnění jemu stanoveného procesního postupu taktéž prokázat. Je tedy nutné v dalších úvahách (jak to ostatně učinil i krajský soud) vycházet z toho, že vyhláška odpůrce nebyla vydána a publikována.“ (Rozsudek NSS ze dne 20. 1. 2021, čj. 2 As 320/2019 – 66).

Zastupitelstvo obce je orgán, který návrh územního plánu schválil, a na základě toho územní plán obec vydala a pak jeho vydání ve formě opatření obecné povahy oznámila na své úřední desce. Proto tak musí činit skrze veřejnou vyhlášku zastupitelstva obce, jinak hrozí, že územní plán zatíží velmi vážnou vadou, kvůli které bude soudem zrušen nebo prohlášen za nicotný.

TENTO DOTAZ BYL ZVEŘEJNĚN V RÁMCI NAŠÍ VÝZVY: 365 ČLÁNKŮ NEBO DALŠÍ KOČKAPŘIJÍMÁME DOTAZY OBCÍ A MĚST, KTERÉ ZDARMA ZODPOVÍME. 

Všechny zodpovězené dotazy najdete zde.