Obce jako vlastníci vodovodních a kanalizačních řadů mají podle § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích povinnost umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení.

Co říká judikatura správních soudů k povinnosti umožnit připojení?

Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Podle § 36 odst. 1 ZVaK pak platí, že pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy podle § 8 odst. 6.

Tento nárok nevzniká, pokud se okolností, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnily natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. K těmto ustanovením se několikrát vyjadřovaly soudy, což může být pro obce nepochybně zajímavé. Pojďme se proto na jednotlivá rozhodnutí podívat blíže.

Publikace „Soudy vs. obce: Vodovody a kanalizace (výběr z judikatury)“ je zdarma dostupná zde.