Usnesením z 19. 10. 2015 Vrchní soud v Praze potvrdil, že pro založení zapsaného ústavu jako jedné z neziskových právnických osob není potřeba notářský zápis. To znamená, že založit ústav půjde (opět) levněji a rychleji.

Praxe rejstříkových soudů v letech 2014-2016: jako na houpačce

Poté, co v lednu 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, a objevila se právní forma zapsaného ústavu, která nahradila dříve zakládané obecně prospěšné společnosti, bylo ze strany soudů vcelku bez problémů přijímáno, že pro založení ústavu není notářský zápis nutný. Jak konstatuje Kateřina Ronovská, většina ze zakládacích listin asi 60 ústavů, které vznikly do srpna 2014, neměla formu notářského zápisu. Zbylá část zakladatelů se přitom rozhodla pro „přísnější“ formu a obrátila se na notáře dobrovolně, což je samozřejmě vždy možné. Plně to odpovídá také mým zkušenostem se zakládáním prvních ústavů.

Následně (pokud vím, jednalo se o nešťastný vliv jednoho z komentářů k OZ), ale většina krajských soudů „změnila názor“ a nic netušícím občanům, kteří zakládali ústav na konci roku 2014 či později, jejich návrhy zamítala s tím, že notář je pro založení zapsaného ústavu nutný.

Usnesení vrchního soudu z loňského roku toto období, doufejme, že definitivně, ukončilo.

V čem je vlastně problém? V „obdobném“ použití ustanovení o nadaci

Spor o to, zda musí mít zakládací listina ústavu formu notářského zápisu, vyplývá z ustanovení § 418 OZ, podle kterého se „v ostatním na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci…“. Vzhledem k tomu, že nadace (na rozdíl od nadačního fondu) musí být bezvýhradně založena za asistence notáře, dovozovali z toho někteří, že notář je potřeba také pro založení ústavu.

Protiargumenty popsala velmi trefně Kateřina Ronovská v již zmíněném článku, kde se vymezuje také proti tomu, aby byl občanský zákoník novelizován způsobem, který by povinnost notářského zápisu pro sepsání zakládací listiny ústavu zavedl.

Osobně jsem byl vždy přesvědčený o tom, že způsob založení ústavu a náležitosti jeho zakládací listiny jsou dostatečně jedOZnačně upraveny v §§ 395 a 396 OZ, takže se použijí pouze obecná ustanovení o zakladatelském právním ujednání, nikoli už ale ustanovení o nadaci. Pokud zákonodárce upravuje otázky zakládací listiny přímo u ústavu, je nadbytečné k nim ještě něco dodávat z právní úpravy nadací. Vedle toho je zde argument, že podle textu samotného § 418 OZ se ustanovení o nadaci použijí pouze na právní poměry ústavu (již vzniklého), ale nikoli na zakládání (nového) ústavu.

Vrchní soud v Praze v usnesení 7 Cmo 295/2015: platí svoboda vůle

K závěru o tom, že ustanovení o nadaci se na zakládání ústavu nepoužijí, se ve zmiňovaném usnesení přiklonil také vrchní soud. Ten poukázal na to, že obecně platí princip, podle kterého má každý právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li omezen vůlí stran nebo zákonem (§ 559 OZ).  Podle § 123 odst. 2 OZ se pro zakladatelské právní jednání vyžaduje písemná forma. Další omezení se ale pro zakládací listinu neuplatní, protože § 418 OZ se týká právních poměrů ústavu a pod tyto „právní poměry ústavu“ nelze subsumovat formu zakladatelského právního jednání. Vrchní soud proto rozhodl o důvodnosti odvolání proti usnesení soudu prvního stupně, který původně návrh na zápis ústavu zamítnul.

Závěr

Považuji za dobrou zprávu, že vrchní soud dal přednost svobodě vůle před zbytečným formalismem. Podobně jako v případě SVJ zakládaných před rokem 2014 tak dostalo přednost uvědomělé rozhodnutí občanů. Ti si sami musí zhodnotit, zda budou ústav zakládat za asistence notáře, nebo ne.

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 10. 2015, sp. zn. 7 Cmo 295/2015 bylo publikováno v časopise Právní rozhledy č. 11/2016. Sám mám již z letošního roku praktické zkušenosti s tím, že minimálně Krajský soud v Brně tento názor bez problémů akceptuje. Osobně doufám také v to, že také poslanci vyslyší názor, že pokud se ústavy bez větších problémů zakládaly bez notáře hned poté, co OZ vstoupil v účinnost, nedává smysl, nyní postup pro založení ústavu zesložiťovat a novelou požadavek notářského zápisu do zákona přidávat.

Usnesení vrchního soudu je dostupné ZDE.

Pro založení ústavu můžete využít návod a vzor zakládací listiny, které jsme s kolegy připravili. Rádi Vám také pomůžeme ústav založit. Stačí, když nám napíšete na spolky@davidzahumensky.cz