Zejména větší spolky se čas od času dostanou do situace, kdy je problém svolat usnášeníschopnou členskou schůzi. Může se přitom jednat o schůzi řádnou (typicky ke schválení řádné účetní závěrky) nebo mimořádnou (třeba pokud najednou rezignovali všichni členové kontrolního orgánu a tento zůstal neobsazený). O tom, jak může pomoci hlasování per rollam, pojednává tento text.

Co když se členská schůze nesejde?

Problém s usnášeníschopností členské schůze je zpravidla v tom, že členů je mnoho a je obtížné dosáhnout toho, aby jich ve stejný čas na jedno místo přijela nadpoloviční většina. Možností, jak tuto situaci řešit, je více. Některé spolky volí cestu zakotvení nižšího požadavku na usnášeníschopnost členské schůze ve stanovách (např. jedna třetina členů) nebo přímo ustanovení o tom, že členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Jiné spolky si upravují zjednodušenou formu konání náhradní členské schůze, která proběhne ihned poté, co je konstatována neusnášeníschopnost schůze aktuálně svolané. Tato řešení jsou praktická, ale snižují míru zapojení členů a výsledné řešení pak může být přijato i přesto, že pro něj hlasovala jen malá část z celkového počtu členů.

Další možností, které se chci věnovat v tomto článku, je pak hlasování mimo zasedání členské schůze (hlasování per rollam). To má sice svá úskalí (o nich bude pojednáno níže), ale zároveň umožňuje flexibilně reagovat na potřeby, které praktický život spolku přináší, a pokud je vhodným způsobem upraveno a realizováno, může dokonce umožnit širší zapojení členů spolku než klasické zasedání členské schůze (protože hlasovat korespondečně může být jednodušší, než jet přes celou republiku na zasedání). Zejména pak ale umožňuje vyšší zapojení členů než výše zmíněné možnosti úpravy usnášeníschopnosti členské schůze, kdy se do rozhodování zapojí i výrazně méně než polovina členů spolku.

Jak na hlasování per rollam?

Jak vyplývá z ustanovení § 158 nového občanského zákoníku, podmínkou pro možnost takového rozhodování je, že stanovy spolku hlasování mimo zasedání členské schůze výslovně připustí. Ve stanovách ovšem musí být také popsány způsoby, jakými takovéto rozhodování per rollam může proběhnout. Prakticky se rozhodování realizuje v písemné formě (tedy poštou) nebo prostřednictvím technických prostředků (zejména e-mail, telekonference, videokonference apod.).

Příkladem úpravy korespondenčního hlasování ve stanovách spolku může být například tento text:
Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě). Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.

Pokud i korespondeční hlasování je pro potřeby spolku příliš rigidní, je možné (zpravidla pro určité vymezené situace) zakotvit také například hlasování prostřednictvím e-mailu. Zde může větší problém tvořit prokazování toho, že hlasování proběhlo řádně, protože asi těžko nastane situace, kdy by všichni členové měli zároveň zaručený elektronický podpis. V praxi se ale i tato možnost používá.

Nevýhody hlasování per rollam

Typickou nevýhodou hlasování mimo členskou schůzi je zejména nemožnost projednat věc za přítomnosti členů spolku, diskutovat o možnostech řešení apod. Výstupem tak může být rozhodnutí, které nezohledňuje názory části členů nebo jiné důležité skutečnosti. Z tohoto důvodu stojí za to způsob zakotvení hlasování per rollam, ale také situace, kdy bude skutečně využito, řádně promyslet. Na druhou stranu například realizace videokonference, telefonické nebo skype konference apod., které mohou proběhnout ještě předtím, než dojde k samotnému hlasování, můžou tyto nevýhody pomoci zmírnit.