Jak jsme již psali, dřívější občanská sdružení mají povinnost do konce roku 2015 upravit svůj název do souladu s úpravou v novém občanském zákoníku (NOZ) a do konce roku 2016 pak musejí celkově uvést své stanovy do souladu s NOZ. Abychom dřívějším občanským sdružením pomohli splnit tyto povinnosti, ale také abychom podpořili nově vznikající iniciativy, které již nemohou použít staré vzory stanov, připravili jsme text stanov spolku podle úpravy účinné od ledna 2014 s komentářem.

Nejedná se o nejjednodušší možné stanovy (které mohou být opravdu velmi stručné, protože naprostá většina otázek je řešena v NOZ), ale naším cílem zároveň nebylo vytvořit stanovy příliš komplikované. Spíše jsme chtěli poukázat na některá řešení a pomoci spolkům zamyslet se, která varianta určitého pravidla je pro ně nejlepší.

Stáhněte si vzor stanov spolku (.doc) a vzorové stanovy spolku s komentářem (.pdf). 

Návod krok za krokem, jak spolek založit, najdete zde.

Obecně je možné říci, že na rozdíl od velmi kusé úpravy v zákoně o sdružování občanů upravuje nový občanský zákoník otázky fungování spolku poměrně komplexně a racionálně. Právní úprava v NOZ je převážně dispozitivní (je tedy možné si většinu věcí upravit odlišně od textu zákona), přesto je však vhodné si vždy položit otázku, zda se odchýlit chceme a zda jsme dostatečně promysleli důsledky, které to může přinést.

Zejména menším spolkům lze plně doporučit upravit si otázky stanovami spíše stručně a většinu otázek nechat na občanském zákoníku. Přesto, jak uvádíme v komentovaném znění stanov, může být odchylka či zpřesnění v některých částech vhodná. U spolků s větší členskou základnou může být například vhodné upravit usnášeníschopnost spolku odlišně od § 252 odst. 1 NOZ, podle kterého je nezbytné, aby se členské schůze účastnila nadpoloviční většina všech členů spolku, což když se nám nepodaří zajistit, bude to znamenat paralyzování fungování spolku (je možné si upravit, že stačí 1/3 všech členů, nebo že je členská schůze usnášeníschopná vždy, bez ohledu na počet přítomných členů, takové řešení ale má také své nevýhody). To obdobně platí u úpravy v § 249 odst. 1 a § 253 odst. 3 NOZ. Pokud chce spolek působit transparentně, je možné si ve stanovách nad rámec zákona upravit, že seznam členů spolku bude přístupný na internetu.

Zároveň zdůrazňujeme, že předkládaný vzor stanov (či právní úprava v NOZ) je pouze určitým příkladem toho, jak může být fungování spolku ošetřeno, a nepochybně stojí za to, aby se členové spolku zamysleli nad tím, jak chtějí, aby jejich organizace prakticky fungovala, a tomu, aby znění stanov přizpůsobili. Pokud totiž nebudou stanovy v souladu s tím, jak si vlastně zapojení do spolku jeho zakladatelé a členové představují, nebudou se v praxi stanovy respektovat, což následně může přinést problémy.

Také s ohledem na skutečnost, že každá organizace je jiná a že žádný vzor nemůže postihnout všechny situace, nabízí naše advokátní kancelář neziskovým organizacím, že zajistí úpravu stanov tak, aby odpovídala NOZ, včetně případných doporučení ohledně změn ve stanovách.

Připadá vám vše příliš složité? Napište nám na adresu spolky@davidzahumensky.cz, připravíme vše za vás již za 6 tisíc Kč plus DPH. 

Ivo Keisler a David Zahumenský

Pro návod, jak postupovat při založení spolku, pokračujte zde.