Ve věci našeho klienta jsme před časem byli úspěšní s odvoláním proti platebnímu výměru, kterým byla neziskové organizaci uložena povinnost uhradit takřka celou výši dotace (skoro 1,5 mil. Kč) za formální pochybení. Krajský úřad nezpochybňoval, že všechny cíle projektu byly řádně naplněny. Namítal jen údajnou nepřezkoumatelnost směrnice pro rozúčtování nákladů mezi více služeb. Nyní sám krajský úřad vyhověl našemu odvolání a zrušil odvod na penále.

Po zrušení platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně je na místě zrušit i výměr na penále

Krajský úřad nyní uvedl: „Vzhledem k tomu, že, jak uvedeno výše, byl Ministerstvem financí coby odvolacím orgánem zrušen platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně č. j. PKSV/5353/23, na nějž navazoval platební výměr na penále č. j. PK-SV/6133/23 a rozhodnutí č. j. PK-SV/11171/23 o odvolání proti tomuto platebnímu výměru, je namístě tento platební výměr na penále a rozhodnutí o odvolání proti němu zrušit, neboť samostatně neobstojí.

Dle § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. je ten, kdo porušil rozpočtovou kázeň, povinen zaplatit penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Byl-li platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně zrušen a řízení v této věci zastaveno, zanikla i povinnost platit penále týkající se tohoto odvodu.

Penále je příslušenstvím odvodu za porušení rozpočtové kázně a jako takové sleduje osud tohoto odvodu. Z tohoto důvodu bylo o podaném odvolání rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.“

Podle rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 30. 1. 2024, č.j. PK-SV/1514/24.

Více našich článků k problematice dotací najdete zde.