Krajský úřad našemu klientovi (poskytovatel sociálních služeb) uložil platebním výměrem uhradit odvod skoro 1,5 mil Kč. Následně byla ještě klientovi uložena povinnost uhradit penále dalších skoro 300 tisíc Kč. Ministerstvo včera vydaným rozhodnutím platební výměr na odvod zrušilo a řízení zastavilo.

Účel dotace byl naplněn, organizace měla přesto uhradit odvod ve výši skoro 100% dotace

Náš klient poskytuje sociální služby znevýhodněným občanům. V dané věci byla krajským úřadem organizaci vyplacena dotace ve výši 1 517 220 Kč. Sociální služba byla i v daném roce poskytnuta bez jakýchkoliv výhrad ze strany krajského úřadu. Došlo tak prokazatelně k naplnění účelu dotace.

Následně ale proběhla veřejnoprávní kontrola čerpání dotace a klientovi bylo uloženo prakticky celou dotaci vrátit. S klientem se podrobně věnovali výsledku veřejnoprávní kontroly a klient se rozhodl vrátit dotaci v částce něco přes 100 tisíc Kč. V daném rozsahu se tak uplatnila fikce, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Krajský úřad ale zahájil řízení o porušení rozpočtové kázně a vydal platební výměr, kterým uložil zmíněný odvod prakticky ve výši poskytnuté dotace. Přitom namítaná pochybení se týkala v zásadním rozsahu toho, že krajské úřad nesouhlasil s vnitřními směrnicemi pro rozúčtování mezd a dalších výdajů, které byly hrazeny z více zdrojů. Namítal, že jsou nepřezkoumatelné a že byly prakticky všechny vyplacené prostředky neoprávněně čerpány.

Méně závažné porušení příjemce nelze kvalifikovat jako neoprávněné použití dotace

Naše odvolání bylo podrobné a obsahovalo řadu námitek. Zejm. jsme namítali, že uložený odvod neodpovídá zásadě přiměřenosti ukládaného odvodu, že sankce byla uložena 2x za stejné pochybení a že mohl být maximálně uložen snížený odvod, ale pak už neměly být všechny prostředky související s daným jednáním (rozúčtování podle vnitřní směrnice) považovány za neoprávněně čerpané.

Ministerstvo financí k tomu konstatovalo: „Pokud tedy správce daně konstatoval, že se příjemce dopustil porušení povinnosti čl. VI. odst. 6 smlouvy o poskytnutí dotace, tedy povinnosti, kterou poskytovatel označil jako méně závažnou povinnost, je vyloučeno toto pochybení kvalifikovat jako neoprávněné použití ve smyslu § 22 odst. 2 věta první, kde by z logiky věci přicházel v úvahu pouze odvod ve výši 100 % neoprávněně použité dotace.

Porušení uvedené povinnosti proto mělo být kvalifikováno (tak jak je shora uvedeno jako pochybení č. 5) pouze jako neoprávněné použití ve smyslu § 22 odst. 2 písmeno a) a odvod měl činit 5% z dotace  snížené o neuznatelné výdaje, které je odvolatel povinen vrátit v plné výši…“

Závěr

Celkem tak ministerstvo dospělo k závěru, že je na místě uložit odvod v částce méně než 10% dotace. Vzhledem k tomu, že zhruba takovou částku klient poskytovateli vrátil na základě výzvy k vrácení dotace, má se za to, že neporušil rozpočtovou kázeň a nemá povinnost hradit ani žádné penále. Zaplacené penále mu tedy bude také vráceno. Byť se tedy klient dopustil některých dílčích pochybení, zvrátili jsme prakticky likvidační odvod a klient může pokračovat v poskytování sociálních služeb znevýhodněným občanům.

Podle rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 17. 1. 2024, č.j. MF-28826/2023/2203-10.

Více našich článků k problematice dotací najdete zde.